Privacybeleid


711 BV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke levenssfeer te beschermen van alle bezoekers en gebruikers (hierna: de “Gebruikers”) van de online website voor kansspelen op afstand www.711.nl (hierna: de “Website”).

 

De Gebruikers vinden hieronder alle bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn tijdens elk bezoek aan of het gebruik van de Website door de Gebruikers (hierna: het “Privacybeleid”).

 

 

1. Algemeen

 

 

711 BV verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van de Website voor de doeleinden en binnen de grenzen beschreven in het Privacy-beleid.

 

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt tenzij dit wettelijk verplicht is om bijvoorbeeld kansspelverslaving op te speuren.

 

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers moet gebaseerd zijn op één van de volgende rechtsgronden om rechtmatig te zijn:

 

 • de Gebruiker waarvan de gegevens worden verwerkt, heeft toegestemd;
 • de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk:
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • voor de bescherming van de vitale belangen van een persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag;
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

711 BV zorgt ervoor dat bij de verwerking van deze persoonsgegevens wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Hierna: de “ Verordening”).

 

In dit opzicht en in overeenstemming met de Verordening, is 711 BV wettelijk gehouden om de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers uit te voeren. Deze verwerking wordt beschreven in artikel 2.1 van het Privacy-beleid.

 

711 BV verwerkt bovendien persoonsgegevens om Gebruikers in staat te stellen de Website te gebruiken en, eveneens, voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden die worden beschreven in artikel 2.2 van het Privacy-beleid.

 

711 BV verwerkt met de voorafgaande, vrije en expliciete, toestemming van de Gebruikers de persoonsgegevens volgens de expliciete doeleinden omschreven in artikel 3.

 

De Gebruikers hebben ook verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Deze rechten zijn opgesomd in artikel 4.

 

De Gebruikers worden geacht, door de Website te bezoeken en deze te gebruiken, het Privacy-beleid gelezen en geaccepteerd te hebben. Ze garanderen verder dat de aan 711 BV verstrekte gegevens en informatie juist zijn.

 

 

2. De verwerking van persoonsgegevens waarvoor geen toestemming van de Gebruikers nodig is

 

 

2.1        De wettelijke verplichtingen van 711 BV en de verwerking nodig voor het gebruik van de Website

 

711 BV is op grond van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan een aanbieder van online kansspelen is onderworpen, verplicht om enerzijds met het oog op de registratie en verificatie van de Gebruikers en anderzijds opdat de Gebruikers de Website zouden kunnen gebruiken, de onder a. vermelde persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder omschreven doeleinden.

 

Deze verwerking van persoonsgegevens door 711 BV vereist geen toestemming van Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.b) en c) van de Verordening. De persoonsgegevens zijn vereist in het kader van onder meer de verplichte registratie, de CRUKS-check, het verplichte cliëntenonderzoek van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme,...

 

Deze persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd door 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

a.      De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:

 

 • Achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, huisadres/postadres, nationaal registernummer (of identiteitskaart of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • De Gebruikersnaam;
 • Bankgegevens die worden gebruikt voor stortingen naar de Website en opnames van tegoeden;
 • Kopieën van persoonlijke documenten waarmee de authenticatie van de Gebruikers mogelijk is;
 • De gegevens die worden uitgewisseld tussen 711 BV en de Gebruiker, met name via e-mail, telefoon of livechat, als onderdeel van zijn registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen die worden aangeboden op de Website.

 

b.      De verwerking

 

De verwerking van gegevens bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen of elke andere bewerking die noodzakelijk of nuttig is krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen beschreven in artikel 2.1.c)1°. De verwerking kan ook de doorgifte van persoonsgegevens omvatten:

 

 • Aan gerechtelijke  en administratieve autoriteiten, zoals met name de Kansspelautoriteit of de Financial Intelligence Unit in Nederland
 • Aan de leveranciers (‘providers’) van 711 BV van wie de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van de Website en waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6;

 

c.       De verwerkingsdoeleinden

 

711 BV is verplicht om de persoonsgegevens beschreven in de artikelen 2.1.a) en b) te verwerken om te voldoen aan de vereiste wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name aan de volgende wettelijke vereisten:

 

 • De Wet van 21 april 2021 betreffende kansspelen op afstand;
 • De Wet van 15 juli 2008 ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

711 BV verwerkt ook de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.1.a) om Gebruikers te identificeren en hen toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Website; deze verwerking wordt dientengevolge uitgevoerd om te zorgen voor:

 

 • Het beheer van de registraties en de accounts van Gebruikers;
 • Het beheer van de stortingen en opnames van tegoeden door Gebruikers en het aanbieden van online diensten betreffende kansspelen;
 • Het beheer van de gegevens van de Gebruiker met betrekking tot de diensten aangeboden door 711 BV;
 • Het beheer van de klantendienst, waaronder de ondersteunende diensten en de ‘Risk & Fraud’ service.

 

 

2.2        Verwerkingen ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

 

 

711 BV verwerkt ook de volgende persoonsgegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Deze verwerking van persoonsgegevens door 711 BV vereist geen toestemming van de Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.f) van de Verordening.

 

De Gebruiker zal bij het registreren van een spelersaccount bij 711 BV een storting moeten plaatsen. 711 BV beroept zich op haar gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken om de Gebruiker verder te informeren over gelijkaardige producten en diensten van 711 BV binnen de kansspelsector.

 

Deze persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

a.    De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:

 

 • Achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, huisadres/postadres, emailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • Browse- en activiteitgeschiedenis van de Gebruiker op de Website, inclusief spelgeschiedenis, transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via cookies (strikt noodzakelijke en functionele cookies);
 • Enige andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen 711 BV en de Gebruiker, met name via e-mail, telefoon of livechat, als onderdeel van de registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen die worden aangeboden op de Website.

 

b.      De verwerking

 

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van de persoonsgegevens beschreven in artikel 2.2.a.

 

Ze bestaat ook uit de doorgifte van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de contactpersoon vermeld in artikel 7.6.

 

c.       De verwerkingsdoeleinden

 

711 BV verwerkt de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.2.a. voor de volgende legitieme doeleinden:

 

 • Promotie, reclame en (direct) marketing (waaronder het verzenden van sms-berichten, het voeren van telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven) met betrekking tot online kansspelen:
   
  • waarbij de online kansspelen van 711 BV worden gepromoot (d.m.v. een bonus of promotie);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over online kansspelen bij 711 BV (toevoeging van nieuwe kansspelen);
  • waarbij de Gebruiker informatie ontvangt met betrekking tot zijn accountinformatie (zoals ongebruikt saldo of onverzilverde bonussen);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over het bereiken of behalen van punten en/of prijzen (bv. bij een loyaliteitsprogramma of toernooien).

 • Deelname aan prijsvragen en promotionele aanbiedingen, inclusief communicatie over de winnaars;
 • De ontwikkeling van nieuwe kansspelen;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, statistische studies, trendanalyses en marktstudies voor beheer-, marketing- en rapportagedoeleinden, inclusief de profilering.

 

 

3. De verwerking van persoonsgegevens waarvoor toestemming van de Gebruikers nodig is

 

 

Door gebruik te maken van de Website van 711 BV en toestemming te geven om op de hoogte te houden geworden van promoties, geeft de Gebruiker blijk van zijn vrije wil, specifiek en ondubbelzinnig, door 711 BV uitdrukkelijk toestemming te geven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de limieten en voor de hieronder gedefinieerde doeleinden en onverminderd de verwerkingen bedoeld in artikel 2. 

 

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

De Gebruiker beschikt bovendien over rechten, inclusief het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in artikel 3.4.

 

3.1        De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

De gegevens verwerkt door 711 BV zijn de volgende:

 

 • Achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, huisadres/postadres, nationaal registernummer (of identiteitskaart of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • Bankgegevens die worden gebruikt tijdens aanbetalingen op de Website en opnames van gelden uit winst;
 • Kopieën van persoonlijke documenten waarmee de authenticatie van de Gebruikers mogelijk is, zoals de foto van de identiteitskaart, een rekeningafschrift, een stortingsbewijs of enig ander document als bewijs van de woonplaats en/of de verblijfsplaats van de Gebruiker;
 • Browse- en activiteitgeschiedenis van de Gebruiker op de Website, inclusief spelgeschiedenis, transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via de niet-functionele cookies;
 • De gegevens die worden uitgewisseld tussen 711 BV en de Gebruiker, met name via e-mail, telefoon of livechat, als onderdeel van de registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen die worden aangeboden op de Website.

 

Deze persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

3.2         De verwerking

 

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van de persoonsgegevens beschreven in artikel 3.1.

 

Ze bestaat ook uit de doorgifte van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.

 

3.3         Verwerkingsdoeleinden

 

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door 711 BV voor de volgende doeleinden:

 

 • Promotie, reclame en (direct) marketing (waaronder het verzenden van sms-berichten, het voeren van telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven) met betrekking tot online kansspelen:
   
  • waarbij de online kansspelen van 711 BV worden gepromoot (d.m.v. een bonus of promotie);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over online kansspelen bij 711 BV (toevoeging van nieuwe kansspelen);
  • waarbij de Gebruiker informatie ontvangt met betrekking tot zijn accountinformatie (zoals ongebruikt saldo of onverzilverde bonussen);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over het bereiken of behalen van punten en/of prijzen (bv. bij een loyaliteitsprogramma of toernooien).

 • Deelname aan prijsvragen en promotionele aanbiedingen, inclusief communicatie over de winnaars;
 • De ontwikkeling van nieuwe kansspelen;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, statistische studies, trendanalyses en marktstudies voor beheer-, marketing- en rapportagedoeleinden, inclusief de profilering.

 

 

4. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

 

 

4.1         De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

711 BV verwerkt een categorie van bijzondere persoonsgegevens: gegevens over gezondheid, zoals gegevens over het speelgedrag, waaruit problematisch speelgedrag of kansspelverslaving naar voren kan komen.

 

4.2         De verwerking

 

De gegevens worden verwerkt voor de registratie en de analyse van het speelgedrag van de spelers. Deze gegevens over het speelgedrag bevatten soms informatie over de gezondheidstoestand van de spelers op de website van 711 BV. Deze gegevens worden verwerkt om de speler te beschermen tegen zichzelf. Kwetsbare groepen verdienen extra bescherming tegen verslaving.

 

De verwerking gebeurt naar evenredigheid en de noodzaak van het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens. Naar mate het vermoeden van problematisch speelgedrag of verslaving toeneemt, verwerkt 711 BV meer gegevens.

 

Als er een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving bestaat, zal 711 BV een persoonlijk onderhoud instellen met de speler waarbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met oog op de inschrijving in het centraal register uitsluiting kansspelen bij de Kansspelautoriteit.

 

4.3         Verwerkingsdoeleinden

 

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, maar op grond van een wettelijke grondslag mogen bijzondere persoonsgegevens wel verwerkt worden.

 

De Wet op Kansspelen biedt een wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens (Artikel 31m, vijfde lid, artikel 33da en artikel 33h van de Wet op Kansspelen).

 

711 BV analyseert en registreert gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de spelers. Hierbij kunnen gegevens over de gezondheid van de speler verwerkt worden voor zover dit noodzakelijk is voor het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving. Deze gegevens worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor onderzoek naar kansspelverslaving.

 

Daarnaast worden de persoonsgegevens van de spelers die tijdelijk zijn uitgesloten van deelname aan de kansspelen en/of spelers ten aanzien van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kunnen berokkenen bijgehouden in een register om de deelname aan de kansspelen te vermijden. De gegevens worden na afloop van de uitsluiting onverwijld geanonimiseerd en buiten het register geplaatst.

 

 

5. Rechten van de Gebruiker

 

 

Onverminderd de artikelen 2 en 5, hebben de Gebruikers het recht om een recht op rectificatie, verzet en beperking uit te oefenen, met inachtneming van de volgende voorwaarden en beperkingen.

 

5.1         Het recht op inzage

 

 • 711 BV stelt volgende gegevens ter beschikking van de Gebruikers:
 1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
 2. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 3. De verwerkte persoonsgegevens;
 4. De doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag voor de verwerking;
 5. De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;
 6. En, indien van toepassing, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonsgegevens over te dragen aan een land buiten de Europese Unie en: het bestaan (of de afwezigheid) van een door de Europese Commissie genomen geschiktheidsbesluit, ofwel, bij gebreke van een dergelijk besluit, de garanties die het derde land biedt en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.
 7. De mogelijkheid om zich te verzetten tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er redenen zijn die deze verwerking door 711 BV noodzakelijk maken, evenals de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.
 • De Gebruikers hebben het recht om te allen tijde toegang te vragen tot alle gegevens in dit artikel onder a. en in artikel 3.a door contact op te nemen met de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6. De Gebruikers hebben het recht een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die voorwerp van een verwerking uitmaken. 711 BV behoudt zich het recht voor om betaling te eisen van alle kosten die dit verzoek met zich meebrengt; deze kosten zullen worden berekend op basis van de administratieve kosten die door het verzoek worden veroorzaakt; ze zullen niet meer bedragen dan 20 euro.
 • De Gebruikers hebben het recht om deze toegang of kopie te verkrijgen in een gestructureerde vorm, op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens aan hen worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die gelden tijdens het verzoek tot toegang.

 

5.2         Het recht op rectificatie en aanvulling

 

711 BV garandeert en verplicht de Gebruikers om de persoonsgegevens die hen betreffen te actualiseren en te rectificeren indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Dit recht op rectificatie kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

5.3         Recht op gegevenswissing (‘het recht om vergeten te worden’)

 

711 BV verbindt zich er voorts toe om elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zo snel mogelijk op te volgen als:

 

 • De verwerking niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld;
 • De Gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • De Gebruiker bezwaar maakt tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden;
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als ze gewist moeten worden onder een wettelijke verplichting (bv. om te voldoen aan het Unierecht of lidstatelijk recht)
 • De Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering, als deze gekoppeld zijn aan deze prospectie.

 

5.4         Recht op beperking van de verwerking

 

De Gebruikers hebben ook het recht om van 711 BV de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen als:

 

 • De Gebruiker van mening is dat zijn persoonsgegevens onjuist zijn, en dit gedurende een periode die 711 BV nodig heeft om de juistheid hiervan te verifiëren;
 • De verwerking onrechtmatig is, maar de Gebruiker wenst niet dat de gegevens worden verwijderd, echter hij vereist een beperking van de verwerking ervan;
 • De Gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering of verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden en indien het noodzakelijk is om de legitimiteit te verifiëren van de redenen waarom 711 BV van plan is deze verwerking te handhaven;
 • 711 BV de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokken persoon wenst dat deze worden bewaard voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten zoals het instellen van een rechtsvordering.

 

Dit recht op beperking kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

5.5         Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

 

De Gebruikers zijn geautoriseerd hun persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat 711 BV deze blokkeert.

 

Voor zover een dergelijke doorgifte technisch mogelijk is, hebben de Gebruikers het recht om 711 BV te verzoeken om deze overdracht rechtstreeks door de verwerkingsverantwoordelijke te laten uitvoeren.

 

711 BV stelt iedere ontvanger van persoonsgegevens in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

 

5.6         Recht van bezwaar

 

711 BV autoriseert de Gebruikers om zich te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van hun persoonsgegevens, en wel om de volgende redenen:

 

 • Als hun gegevens onnauwkeurig zijn;
 • Als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld;
 • Als de Gebruiker zijn toestemming intrekt;
 • Als de gegevens onderwerp zijn geweest van een onrechtmatige verwerking.

 

711 BV autoriseert de Gebruikers ook om zich te verzetten tegen:

 

 • Een geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij gerechtvaardigd door redenen deze verwerking door 711 BV noodzakelijk is;
 • Elke verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering, als ze gerelateerd is aan prospectie.

 

Dit recht van bezwaar kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

5.7         Het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

 

De Gebruikers hebben het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische verwerking van zijn de persoonsgegevens zoals bij profilering.

 

711 BV zal enkel gebruik maken van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten als:

 

 • De verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Gebruiker en 711 BV;
 • De verwerking is toegestaan door de wet;
 • De verwerking berust op de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

 

5.8         Procedures

 

De rechten die 711 BV aan de Gebruiker toekent, moeten worden uitgeoefend volgens de procedures die zijn bijgehouden in artikel 7.6.

711 BV zal binnen een maand reageren op verzoeken van Gebruikers en zal voor dit doel een register bijhouden.

 

5.9         Kennisgeving

 

711 BV zal de Gebruiker een kennisgeving doen toekomen over elke verwijdering of rectificatie van gegevens verricht in overeenstemming met de artikelen 4.2 en 4.3, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist.

 

Deze kennisgeving zal per e-mail of post worden gedaan, op basis van de contactgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt.

 

 

711 BV bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers in een vorm die identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt volgens passende en via beveiligde middelen.

 

De gegevens worden bij de datacentra van CRATIS te Kroatië opgeslagen. Ze beschikken over alle veiligheidsgaranties die noodzakelijk en nuttig zijn met het oog op de geldende technische normen. CRATIS is ISO 27001 gecertificeerd.

 

De persoonsgegevens van Gebruikers worden door 711 BV opgeslagen voor de in de artikelen 2 en 3 gedefinieerde doeleinden. 711 BV bewaart uw persoonsgegevens:

 

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of;
 • zolang dat op grond van de wet en specifiek op grond van de Regeling Kansspelen op Afstand en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is vereist; en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor het bereiken van alle in artikel 2 en 3 genoemde doeleinden voor verwerking. De gegevens worden vervolgens verwijderd uit de bestanden van 711 BV op verzoek van de Gebruikers gericht aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

 

6. De doorgifte van de persoonsgegevens

 

 

711 BV geeft persoonsgegevens door aan derde partijen die deze persoonsgegevens gegevens verder verwerken. Sommige van de derde partijen zijn niet gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Deze partijen worden onderworpen aan dezelfde vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt voornamelijk doordat deze derde partijen de persoonsgegevens verwerken op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde “Standard Contract Clauses (SCC)”. Indien er andere bijzondere risico’s verbonden zijn aan de overdracht van de persoonsgegevens zorgt 711 ervoor dat de data aan bijkomende maatregelen wordt onderworpen zoals het anonimiseren van het IP-adres en het encryptiseren van de persoonsgegevens.

 

Derde partijen die persoonsgegevens verwerken noodzakelijk voor de werking van de cookies op de website:

 

 • Adobe (buiten EER);
 • Adform (buiten EER);
 • Piano Software Norway NUF (binnen en buiten EER, maar voor het gebruik van
 • cXense cookies wordt er data opgeslagen in de EU, VS en Japan);
 • Datadog (buiten EER);
 • Meta (Facebook) (buiten EER);
 • Microsoft (Buiten EER);
 • Google (buiten EER);
 • NetMining (beheerd door Zeta Global Corp, buiten EER);
 • Transunion (buiten EER);
 • Twitter (buiten EER);
 • Snapchat (buiten EER);

 

Derde partijen die persoonsgegevens verwerken noodzakelijk voor de werking van de website:

 

 • Oryx Gaming/Bragg Gaming (Binnen EER);
 • Checkin.com (binnen EER);
 • CDDN (binnen EER);
 • Stichting Derdengelden (binnen EER);
 • Grava (binnen EER);
 • Voxility (binnen EER);
 • Adyen (binnen EER);
 • Edict (binnen EER);
 • EGT (binnen EER);
 • Evolution (binnen EER);
 • GreenTube (binnen EER);
 • MicroGaming (binnen EER);
 • Play’n GO (binnen EER);
 • Pragmatic Play (binnen EER);
 • Kansspelautoriteit Nederland (binnen EER);
 • Kambi (als de Gebruiker deelneemt aan sportweddenschappen): de gegevens verwerking en overdracht verloopt volgens de Kambi Player Fair Processing Notice.

 

 

7. Verantwoordelijkheid van 711 BV - Onderaannemer

 

 

711 BV verbindt zich ertoe dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken Gebruikers op wetmatige, eerlijke en transparante wijze zal worden uitgevoerd. Elke verwerking door 711 BV zal in overeenstemming zijn met de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dit Privacy-beleid.

 

711 BV implementeert alle redelijke en passende middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen worden met name beschreven in de Handleiding Gegevensbescherming die verkrijgbaar is bij de contactpersoon vermeld in artikel 7.6.

 

De technische maatregelen omvatten met name het anonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens, afhankelijk van het vereiste doel.

De organisatorische maatregelen omvatten het uitvoeren van interne audits, naast de controles waaraan 711 BV door met name de Kansspelautoriteit kan worden onderworpen.

Indien nodig, voert 711 BV, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit wanneer een verwerking een hoog risico voor Gebruikers met zich mee kan brengen.

 

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden niet doorgegeven aan derden behalve aan de leveranciers en partners van 711 BV, met uitzondering van de in de artikelen 2.1, 2.2 en 3 beschreven doeleinden en, als:

 

 • De doorgifte verplicht wordt gesteld door de wet, een verordening of een bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit;
 • De doorgifte noodzakelijk blijkt te zijn voor het aanbieden van online kansspelen of voor onderhoudsdiensten;
 • De Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor een dergelijke doorgifte.

 

Een partner wordt niet beschouwd als een onderaannemer, tenzij deze de persoonsgegevens van de Gebruikers namens 711 BV verwerkt. 711 BV wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker door de partner die zijn eigen diensten levert in eigen naam en voor eigen rekening of als hij bewijst dat de verwerking die de schade heeft veroorzaakt niet aan hem te wijten is.

 

711 BV ziet erop toe dat wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer namens 711 BV, hij voldoende garanties biedt met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen en, meer in het algemeen, met betrekking tot de naleving van de vereisten van de Verordening. Hij verplicht de onderaannemer met name om te voldoen aan de Verordening en dientengevolge een register bij te houden

 

711 BV verbindt zich ertoe om beveiligingsincidenten met betrekking tot de verwerkte gegevens, die een risico kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zo snel mogelijk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit als bedoeld in artikel 7.5. en, indien mogelijk, binnen 72 uur, vanaf de datum waarop het incident zich voordoet.

 

711 BV registreert elk beveiligingsincident en neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

711 BV zal de betrokken Gebruikers ook informeren, voor zover de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruiker; deze informatie wordt per e-mail of per post verstuurd op het adres van de contactpersoon opgegeven door de Gebruiker.

 

 

8. Diversen

 

 

8.1         Register van persoonsgegevens en Handleiding Gegevensbescherming

 

Als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, houdt 711 BV een overzicht bij van al zijn verwerkingsactiviteiten. Dit overzicht bevat alle informatie met betrekking tot het type verwerkte gegevens, de personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens, de eventuele ontvangers aan wie deze gegevens zijn doorgegeven, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt en de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

 

De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, bijgehouden in een register dat wordt beheerd door 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt. Dit register bevat, naast de bovenstaande informatie:

 

 • Een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;
 • Een beschrijving van de categorieën betrokken personen en categorieën persoonsgegevens;
 • De categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, inclusief ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;
 • De termijnen voorzien voor het verwijderen van de verschillende categorieën gegevens;
 • Een algemene beschrijving van de technische veiligheidsmaatregelen.

 

8.2         Integraliteit - wijziging van het Privacy-beleid

 

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn ten opzichte van de Gebruikers, onverminderd de algemene bepalingen vervat in de Gebruiksvoorwaarden van de Website waarvan zij een integraal onderdeel vormen. De Gebruiksvoorwaarden van de Website blijven daarom van toepassing voor alle kwesties die geen verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

 

711 BV behoudt zich tevens het recht voor om het Privacy-beleid te wijzigen. Elke herziene versie is bindend voor de Gebruikers zodra deze op de Website wordt gepubliceerd. Een melding van de herziening zal ook naar het opgegeven e-mail verstuurd worden. 711 BV zal ervoor zorgen dat de datum van de online publicatie van het Privacy-beleid dat van kracht is, op de Website wordt vermeld.

 

8.3         Bewijswaarde

 

De Gebruiker erkent dat de elektronische documenten die worden uitgewisseld en de elektronische gegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratie of het gebruik van de Website, dezelfde bewijskracht hebben als wanneer deze documenten en gegevens op papier zouden worden verstrekt of verzameld. Daarom verbindt de Gebruiker zich ertoe hun geldigheid of bewijswaarde niet te betwisten.

 

8.4         Cookiebeleid

 

Voor meer informatie over het gebruik en plaatsen van cookies op onze Website verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. Hierin wordt aangegeven welk type cookies er bestaan op onze Website en voor welke functies en doeleinden deze gebruikt worden.

 

8.5         Toezichthoudende autoriteit

 

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de toepasselijke nationale wetgeving, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

De toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Personengegevens (AP).

 

Contactgegevens:

 

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Tel: 070-8888 500

Fax: 070-8888 501

 

 

 

U kan de contactgegevens ook terugvinden door op deze link te klikken.

 

 

8.6         Contact

 

U kunt contact opnemen voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers:

 

 

Wilt u een privacyschending melden? Je kan hier online klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Privacybeleid


711 BV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke levenssfeer te beschermen van alle bezoekers en gebruikers (hierna: de “Gebruikers”) van de online website voor kansspelen op afstand www.711.nl (hierna: de “Website”).

 

De Gebruikers vinden hieronder alle bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn tijdens elk bezoek aan of het gebruik van de Website door de Gebruikers (hierna: het “Privacybeleid”).

 

 

1. Algemeen

 

 

711 BV verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van de Website voor de doeleinden en binnen de grenzen beschreven in het Privacy-beleid.

 

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt tenzij dit wettelijk verplicht is om bijvoorbeeld kansspelverslaving op te speuren.

 

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers moet gebaseerd zijn op één van de volgende rechtsgronden om rechtmatig te zijn:

 

 • de Gebruiker waarvan de gegevens worden verwerkt, heeft toegestemd;
 • de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk:
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • voor de bescherming van de vitale belangen van een persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag;
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

711 BV zorgt ervoor dat bij de verwerking van deze persoonsgegevens wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Hierna: de “ Verordening”).

 

In dit opzicht en in overeenstemming met de Verordening, is 711 BV wettelijk gehouden om de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers uit te voeren. Deze verwerking wordt beschreven in artikel 2.1 van het Privacy-beleid.

 

711 BV verwerkt bovendien persoonsgegevens om Gebruikers in staat te stellen de Website te gebruiken en, eveneens, voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden die worden beschreven in artikel 2.2 van het Privacy-beleid.

 

711 BV verwerkt met de voorafgaande, vrije en expliciete, toestemming van de Gebruikers de persoonsgegevens volgens de expliciete doeleinden omschreven in artikel 3.

 

De Gebruikers hebben ook verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Deze rechten zijn opgesomd in artikel 4.

 

De Gebruikers worden geacht, door de Website te bezoeken en deze te gebruiken, het Privacy-beleid gelezen en geaccepteerd te hebben. Ze garanderen verder dat de aan 711 BV verstrekte gegevens en informatie juist zijn.

 

 

2. De verwerking van persoonsgegevens waarvoor geen toestemming van de Gebruikers nodig is

 

 

2.1        De wettelijke verplichtingen van 711 BV en de verwerking nodig voor het gebruik van de Website

 

711 BV is op grond van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan een aanbieder van online kansspelen is onderworpen, verplicht om enerzijds met het oog op de registratie en verificatie van de Gebruikers en anderzijds opdat de Gebruikers de Website zouden kunnen gebruiken, de onder a. vermelde persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder omschreven doeleinden.

 

Deze verwerking van persoonsgegevens door 711 BV vereist geen toestemming van Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.b) en c) van de Verordening. De persoonsgegevens zijn vereist in het kader van onder meer de verplichte registratie, de CRUKS-check, het verplichte cliëntenonderzoek van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme,...

 

Deze persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd door 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

a.      De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:

 

 • Achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, huisadres/postadres, nationaal registernummer (of identiteitskaart of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • De Gebruikersnaam;
 • Bankgegevens die worden gebruikt voor stortingen naar de Website en opnames van tegoeden;
 • Kopieën van persoonlijke documenten waarmee de authenticatie van de Gebruikers mogelijk is;
 • De gegevens die worden uitgewisseld tussen 711 BV en de Gebruiker, met name via e-mail, telefoon of livechat, als onderdeel van zijn registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen die worden aangeboden op de Website.

 

b.      De verwerking

 

De verwerking van gegevens bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen of elke andere bewerking die noodzakelijk of nuttig is krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen beschreven in artikel 2.1.c)1°. De verwerking kan ook de doorgifte van persoonsgegevens omvatten:

 

 • Aan gerechtelijke  en administratieve autoriteiten, zoals met name de Kansspelautoriteit of de Financial Intelligence Unit in Nederland
 • Aan de leveranciers (‘providers’) van 711 BV van wie de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van de Website en waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6;

 

c.       De verwerkingsdoeleinden

 

711 BV is verplicht om de persoonsgegevens beschreven in de artikelen 2.1.a) en b) te verwerken om te voldoen aan de vereiste wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name aan de volgende wettelijke vereisten:

 

 • De Wet van 21 april 2021 betreffende kansspelen op afstand;
 • De Wet van 15 juli 2008 ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

711 BV verwerkt ook de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.1.a) om Gebruikers te identificeren en hen toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Website; deze verwerking wordt dientengevolge uitgevoerd om te zorgen voor:

 

 • Het beheer van de registraties en de accounts van Gebruikers;
 • Het beheer van de stortingen en opnames van tegoeden door Gebruikers en het aanbieden van online diensten betreffende kansspelen;
 • Het beheer van de gegevens van de Gebruiker met betrekking tot de diensten aangeboden door 711 BV;
 • Het beheer van de klantendienst, waaronder de ondersteunende diensten en de ‘Risk & Fraud’ service.

 

 

2.2        Verwerkingen ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

 

 

711 BV verwerkt ook de volgende persoonsgegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Deze verwerking van persoonsgegevens door 711 BV vereist geen toestemming van de Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.f) van de Verordening.

 

De Gebruiker zal bij het registreren van een spelersaccount bij 711 BV een storting moeten plaatsen. 711 BV beroept zich op haar gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken om de Gebruiker verder te informeren over gelijkaardige producten en diensten van 711 BV binnen de kansspelsector.

 

Deze persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

a.    De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:

 

 • Achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, huisadres/postadres, emailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • Browse- en activiteitgeschiedenis van de Gebruiker op de Website, inclusief spelgeschiedenis, transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via cookies (strikt noodzakelijke en functionele cookies);
 • Enige andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen 711 BV en de Gebruiker, met name via e-mail, telefoon of livechat, als onderdeel van de registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen die worden aangeboden op de Website.

 

b.      De verwerking

 

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van de persoonsgegevens beschreven in artikel 2.2.a.

 

Ze bestaat ook uit de doorgifte van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de contactpersoon vermeld in artikel 7.6.

 

c.       De verwerkingsdoeleinden

 

711 BV verwerkt de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.2.a. voor de volgende legitieme doeleinden:

 

 • Promotie, reclame en (direct) marketing (waaronder het verzenden van sms-berichten, het voeren van telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven) met betrekking tot online kansspelen:
   
  • waarbij de online kansspelen van 711 BV worden gepromoot (d.m.v. een bonus of promotie);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over online kansspelen bij 711 BV (toevoeging van nieuwe kansspelen);
  • waarbij de Gebruiker informatie ontvangt met betrekking tot zijn accountinformatie (zoals ongebruikt saldo of onverzilverde bonussen);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over het bereiken of behalen van punten en/of prijzen (bv. bij een loyaliteitsprogramma of toernooien).

 • Deelname aan prijsvragen en promotionele aanbiedingen, inclusief communicatie over de winnaars;
 • De ontwikkeling van nieuwe kansspelen;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, statistische studies, trendanalyses en marktstudies voor beheer-, marketing- en rapportagedoeleinden, inclusief de profilering.

 

 

3. De verwerking van persoonsgegevens waarvoor toestemming van de Gebruikers nodig is

 

 

Door gebruik te maken van de Website van 711 BV en toestemming te geven om op de hoogte te houden geworden van promoties, geeft de Gebruiker blijk van zijn vrije wil, specifiek en ondubbelzinnig, door 711 BV uitdrukkelijk toestemming te geven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de limieten en voor de hieronder gedefinieerde doeleinden en onverminderd de verwerkingen bedoeld in artikel 2. 

 

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

De Gebruiker beschikt bovendien over rechten, inclusief het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in artikel 3.4.

 

3.1        De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

De gegevens verwerkt door 711 BV zijn de volgende:

 

 • Achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, huisadres/postadres, nationaal registernummer (of identiteitskaart of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 • Bankgegevens die worden gebruikt tijdens aanbetalingen op de Website en opnames van gelden uit winst;
 • Kopieën van persoonlijke documenten waarmee de authenticatie van de Gebruikers mogelijk is, zoals de foto van de identiteitskaart, een rekeningafschrift, een stortingsbewijs of enig ander document als bewijs van de woonplaats en/of de verblijfsplaats van de Gebruiker;
 • Browse- en activiteitgeschiedenis van de Gebruiker op de Website, inclusief spelgeschiedenis, transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via de niet-functionele cookies;
 • De gegevens die worden uitgewisseld tussen 711 BV en de Gebruiker, met name via e-mail, telefoon of livechat, als onderdeel van de registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen die worden aangeboden op de Website.

 

Deze persoonsgegevens van de Gebruiker worden bijgehouden in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

3.2         De verwerking

 

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van de persoonsgegevens beschreven in artikel 3.1.

 

Ze bestaat ook uit de doorgifte van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.

 

3.3         Verwerkingsdoeleinden

 

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door 711 BV voor de volgende doeleinden:

 

 • Promotie, reclame en (direct) marketing (waaronder het verzenden van sms-berichten, het voeren van telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven) met betrekking tot online kansspelen:
   
  • waarbij de online kansspelen van 711 BV worden gepromoot (d.m.v. een bonus of promotie);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over online kansspelen bij 711 BV (toevoeging van nieuwe kansspelen);
  • waarbij de Gebruiker informatie ontvangt met betrekking tot zijn accountinformatie (zoals ongebruikt saldo of onverzilverde bonussen);
  • waarbij de Gebruiker geïnformeerd wordt over het bereiken of behalen van punten en/of prijzen (bv. bij een loyaliteitsprogramma of toernooien).

 • Deelname aan prijsvragen en promotionele aanbiedingen, inclusief communicatie over de winnaars;
 • De ontwikkeling van nieuwe kansspelen;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, statistische studies, trendanalyses en marktstudies voor beheer-, marketing- en rapportagedoeleinden, inclusief de profilering.

 

 

4. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

 

 

4.1         De aard van de verwerkte persoonsgegevens

 

711 BV verwerkt een categorie van bijzondere persoonsgegevens: gegevens over gezondheid, zoals gegevens over het speelgedrag, waaruit problematisch speelgedrag of kansspelverslaving naar voren kan komen.

 

4.2         De verwerking

 

De gegevens worden verwerkt voor de registratie en de analyse van het speelgedrag van de spelers. Deze gegevens over het speelgedrag bevatten soms informatie over de gezondheidstoestand van de spelers op de website van 711 BV. Deze gegevens worden verwerkt om de speler te beschermen tegen zichzelf. Kwetsbare groepen verdienen extra bescherming tegen verslaving.

 

De verwerking gebeurt naar evenredigheid en de noodzaak van het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens. Naar mate het vermoeden van problematisch speelgedrag of verslaving toeneemt, verwerkt 711 BV meer gegevens.

 

Als er een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving bestaat, zal 711 BV een persoonlijk onderhoud instellen met de speler waarbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met oog op de inschrijving in het centraal register uitsluiting kansspelen bij de Kansspelautoriteit.

 

4.3         Verwerkingsdoeleinden

 

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, maar op grond van een wettelijke grondslag mogen bijzondere persoonsgegevens wel verwerkt worden.

 

De Wet op Kansspelen biedt een wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens (Artikel 31m, vijfde lid, artikel 33da en artikel 33h van de Wet op Kansspelen).

 

711 BV analyseert en registreert gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de spelers. Hierbij kunnen gegevens over de gezondheid van de speler verwerkt worden voor zover dit noodzakelijk is voor het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving. Deze gegevens worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor onderzoek naar kansspelverslaving.

 

Daarnaast worden de persoonsgegevens van de spelers die tijdelijk zijn uitgesloten van deelname aan de kansspelen en/of spelers ten aanzien van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kunnen berokkenen bijgehouden in een register om de deelname aan de kansspelen te vermijden. De gegevens worden na afloop van de uitsluiting onverwijld geanonimiseerd en buiten het register geplaatst.

 

 

5. Rechten van de Gebruiker

 

 

Onverminderd de artikelen 2 en 5, hebben de Gebruikers het recht om een recht op rectificatie, verzet en beperking uit te oefenen, met inachtneming van de volgende voorwaarden en beperkingen.

 

5.1         Het recht op inzage

 

 • 711 BV stelt volgende gegevens ter beschikking van de Gebruikers:
 1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
 2. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 3. De verwerkte persoonsgegevens;
 4. De doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag voor de verwerking;
 5. De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;
 6. En, indien van toepassing, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonsgegevens over te dragen aan een land buiten de Europese Unie en: het bestaan (of de afwezigheid) van een door de Europese Commissie genomen geschiktheidsbesluit, ofwel, bij gebreke van een dergelijk besluit, de garanties die het derde land biedt en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.
 7. De mogelijkheid om zich te verzetten tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er redenen zijn die deze verwerking door 711 BV noodzakelijk maken, evenals de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.
 • De Gebruikers hebben het recht om te allen tijde toegang te vragen tot alle gegevens in dit artikel onder a. en in artikel 3.a door contact op te nemen met de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6. De Gebruikers hebben het recht een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die voorwerp van een verwerking uitmaken. 711 BV behoudt zich het recht voor om betaling te eisen van alle kosten die dit verzoek met zich meebrengt; deze kosten zullen worden berekend op basis van de administratieve kosten die door het verzoek worden veroorzaakt; ze zullen niet meer bedragen dan 20 euro.
 • De Gebruikers hebben het recht om deze toegang of kopie te verkrijgen in een gestructureerde vorm, op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens aan hen worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die gelden tijdens het verzoek tot toegang.

 

5.2         Het recht op rectificatie en aanvulling

 

711 BV garandeert en verplicht de Gebruikers om de persoonsgegevens die hen betreffen te actualiseren en te rectificeren indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Dit recht op rectificatie kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

5.3         Recht op gegevenswissing (‘het recht om vergeten te worden’)

 

711 BV verbindt zich er voorts toe om elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zo snel mogelijk op te volgen als:

 

 • De verwerking niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld;
 • De Gebruiker zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • De Gebruiker bezwaar maakt tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden;
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als ze gewist moeten worden onder een wettelijke verplichting (bv. om te voldoen aan het Unierecht of lidstatelijk recht)
 • De Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering, als deze gekoppeld zijn aan deze prospectie.

 

5.4         Recht op beperking van de verwerking

 

De Gebruikers hebben ook het recht om van 711 BV de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen als:

 

 • De Gebruiker van mening is dat zijn persoonsgegevens onjuist zijn, en dit gedurende een periode die 711 BV nodig heeft om de juistheid hiervan te verifiëren;
 • De verwerking onrechtmatig is, maar de Gebruiker wenst niet dat de gegevens worden verwijderd, echter hij vereist een beperking van de verwerking ervan;
 • De Gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering of verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden en indien het noodzakelijk is om de legitimiteit te verifiëren van de redenen waarom 711 BV van plan is deze verwerking te handhaven;
 • 711 BV de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokken persoon wenst dat deze worden bewaard voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten zoals het instellen van een rechtsvordering.

 

Dit recht op beperking kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

5.5         Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

 

De Gebruikers zijn geautoriseerd hun persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat 711 BV deze blokkeert.

 

Voor zover een dergelijke doorgifte technisch mogelijk is, hebben de Gebruikers het recht om 711 BV te verzoeken om deze overdracht rechtstreeks door de verwerkingsverantwoordelijke te laten uitvoeren.

 

711 BV stelt iedere ontvanger van persoonsgegevens in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

 

5.6         Recht van bezwaar

 

711 BV autoriseert de Gebruikers om zich te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van hun persoonsgegevens, en wel om de volgende redenen:

 

 • Als hun gegevens onnauwkeurig zijn;
 • Als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld;
 • Als de Gebruiker zijn toestemming intrekt;
 • Als de gegevens onderwerp zijn geweest van een onrechtmatige verwerking.

 

711 BV autoriseert de Gebruikers ook om zich te verzetten tegen:

 

 • Een geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij gerechtvaardigd door redenen deze verwerking door 711 BV noodzakelijk is;
 • Elke verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering, als ze gerelateerd is aan prospectie.

 

Dit recht van bezwaar kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

5.7         Het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

 

De Gebruikers hebben het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische verwerking van zijn de persoonsgegevens zoals bij profilering.

 

711 BV zal enkel gebruik maken van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten als:

 

 • De verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Gebruiker en 711 BV;
 • De verwerking is toegestaan door de wet;
 • De verwerking berust op de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

 

5.8         Procedures

 

De rechten die 711 BV aan de Gebruiker toekent, moeten worden uitgeoefend volgens de procedures die zijn bijgehouden in artikel 7.6.

711 BV zal binnen een maand reageren op verzoeken van Gebruikers en zal voor dit doel een register bijhouden.

 

5.9         Kennisgeving

 

711 BV zal de Gebruiker een kennisgeving doen toekomen over elke verwijdering of rectificatie van gegevens verricht in overeenstemming met de artikelen 4.2 en 4.3, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist.

 

Deze kennisgeving zal per e-mail of post worden gedaan, op basis van de contactgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt.

 

 

711 BV bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers in een vorm die identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt volgens passende en via beveiligde middelen.

 

De gegevens worden bij de datacentra van CRATIS te Kroatië opgeslagen. Ze beschikken over alle veiligheidsgaranties die noodzakelijk en nuttig zijn met het oog op de geldende technische normen. CRATIS is ISO 27001 gecertificeerd.

 

De persoonsgegevens van Gebruikers worden door 711 BV opgeslagen voor de in de artikelen 2 en 3 gedefinieerde doeleinden. 711 BV bewaart uw persoonsgegevens:

 

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of;
 • zolang dat op grond van de wet en specifiek op grond van de Regeling Kansspelen op Afstand en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is vereist; en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor het bereiken van alle in artikel 2 en 3 genoemde doeleinden voor verwerking. De gegevens worden vervolgens verwijderd uit de bestanden van 711 BV op verzoek van de Gebruikers gericht aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.6.

 

 

6. De doorgifte van de persoonsgegevens

 

 

711 BV geeft persoonsgegevens door aan derde partijen die deze persoonsgegevens gegevens verder verwerken. Sommige van de derde partijen zijn niet gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Deze partijen worden onderworpen aan dezelfde vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt voornamelijk doordat deze derde partijen de persoonsgegevens verwerken op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde “Standard Contract Clauses (SCC)”. Indien er andere bijzondere risico’s verbonden zijn aan de overdracht van de persoonsgegevens zorgt 711 ervoor dat de data aan bijkomende maatregelen wordt onderworpen zoals het anonimiseren van het IP-adres en het encryptiseren van de persoonsgegevens.

 

Derde partijen die persoonsgegevens verwerken noodzakelijk voor de werking van de cookies op de website:

 

 • Adobe (buiten EER);
 • Adform (buiten EER);
 • Piano Software Norway NUF (binnen en buiten EER, maar voor het gebruik van
 • cXense cookies wordt er data opgeslagen in de EU, VS en Japan);
 • Datadog (buiten EER);
 • Meta (Facebook) (buiten EER);
 • Microsoft (Buiten EER);
 • Google (buiten EER);
 • NetMining (beheerd door Zeta Global Corp, buiten EER);
 • Transunion (buiten EER);
 • Twitter (buiten EER);
 • Snapchat (buiten EER);

 

Derde partijen die persoonsgegevens verwerken noodzakelijk voor de werking van de website:

 

 • Oryx Gaming (Binnen EER);
 • Checkin.com (binnen EER);
 • CDDN (binnen EER);
 • Stichting Derdengelden (binnen EER);
 • Grava (binnen EER);
 • Voxility (binnen EER);
 • Adyen (binnen EER);
 • Edict (binnen EER);
 • EGT (binnen EER);
 • Evolution (binnen EER);
 • GreenTube (binnen EER);
 • MicroGaming (binnen EER);
 • Play’n GO (binnen EER);
 • Pragmatic Play (binnen EER);
 • Kansspelautoriteit Nederland (binnen EER);
 • Kambi (als de Gebruiker deelneemt aan sportweddenschappen): de gegevens verwerking en overdracht verloopt volgens de Kambi Player Fair Processing Notice.

 

 

7. Verantwoordelijkheid van 711 BV - Onderaannemer

 

 

711 BV verbindt zich ertoe dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken Gebruikers op wetmatige, eerlijke en transparante wijze zal worden uitgevoerd. Elke verwerking door 711 BV zal in overeenstemming zijn met de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dit Privacy-beleid.

 

711 BV implementeert alle redelijke en passende middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen worden met name beschreven in de Handleiding Gegevensbescherming die verkrijgbaar is bij de contactpersoon vermeld in artikel 7.6.

 

De technische maatregelen omvatten met name het anonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens, afhankelijk van het vereiste doel.

De organisatorische maatregelen omvatten het uitvoeren van interne audits, naast de controles waaraan 711 BV door met name de Kansspelautoriteit kan worden onderworpen.

Indien nodig, voert 711 BV, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit wanneer een verwerking een hoog risico voor Gebruikers met zich mee kan brengen.

 

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden niet doorgegeven aan derden behalve aan de leveranciers en partners van 711 BV, met uitzondering van de in de artikelen 2.1, 2.2 en 3 beschreven doeleinden en, als:

 

 • De doorgifte verplicht wordt gesteld door de wet, een verordening of een bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit;
 • De doorgifte noodzakelijk blijkt te zijn voor het aanbieden van online kansspelen of voor onderhoudsdiensten;
 • De Gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor een dergelijke doorgifte.

 

Een partner wordt niet beschouwd als een onderaannemer, tenzij deze de persoonsgegevens van de Gebruikers namens 711 BV verwerkt. 711 BV wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker door de partner die zijn eigen diensten levert in eigen naam en voor eigen rekening of als hij bewijst dat de verwerking die de schade heeft veroorzaakt niet aan hem te wijten is.

 

711 BV ziet erop toe dat wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer namens 711 BV, hij voldoende garanties biedt met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen en, meer in het algemeen, met betrekking tot de naleving van de vereisten van de Verordening. Hij verplicht de onderaannemer met name om te voldoen aan de Verordening en dientengevolge een register bij te houden

 

711 BV verbindt zich ertoe om beveiligingsincidenten met betrekking tot de verwerkte gegevens, die een risico kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zo snel mogelijk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit als bedoeld in artikel 7.5. en, indien mogelijk, binnen 72 uur, vanaf de datum waarop het incident zich voordoet.

 

711 BV registreert elk beveiligingsincident en neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

711 BV zal de betrokken Gebruikers ook informeren, voor zover de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruiker; deze informatie wordt per e-mail of per post verstuurd op het adres van de contactpersoon opgegeven door de Gebruiker.

 

 

8. Diversen

 

 

8.1         Register van persoonsgegevens en Handleiding Gegevensbescherming

 

Als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, houdt 711 BV een overzicht bij van al zijn verwerkingsactiviteiten. Dit overzicht bevat alle informatie met betrekking tot het type verwerkte gegevens, de personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens, de eventuele ontvangers aan wie deze gegevens zijn doorgegeven, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt en de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

 

De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, bijgehouden in een register dat wordt beheerd door 711 BV en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt. Dit register bevat, naast de bovenstaande informatie:

 

 • Een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;
 • Een beschrijving van de categorieën betrokken personen en categorieën persoonsgegevens;
 • De categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, inclusief ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;
 • De termijnen voorzien voor het verwijderen van de verschillende categorieën gegevens;
 • Een algemene beschrijving van de technische veiligheidsmaatregelen.

 

8.2         Integraliteit - wijziging van het Privacy-beleid

 

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn ten opzichte van de Gebruikers, onverminderd de algemene bepalingen vervat in de Gebruiksvoorwaarden van de Website waarvan zij een integraal onderdeel vormen. De Gebruiksvoorwaarden van de Website blijven daarom van toepassing voor alle kwesties die geen verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

 

711 BV behoudt zich tevens het recht voor om het Privacy-beleid te wijzigen. Elke herziene versie is bindend voor de Gebruikers zodra deze op de Website wordt gepubliceerd. Een melding van de herziening zal ook naar het opgegeven e-mail verstuurd worden. 711 BV zal ervoor zorgen dat de datum van de online publicatie van het Privacy-beleid dat van kracht is, op de Website wordt vermeld.

 

8.3         Bewijswaarde

 

De Gebruiker erkent dat de elektronische documenten die worden uitgewisseld en de elektronische gegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratie of het gebruik van de Website, dezelfde bewijskracht hebben als wanneer deze documenten en gegevens op papier zouden worden verstrekt of verzameld. Daarom verbindt de Gebruiker zich ertoe hun geldigheid of bewijswaarde niet te betwisten.

 

8.4         Cookiebeleid

 

Voor meer informatie over het gebruik en plaatsen van cookies op onze Website verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. Hierin wordt aangegeven welk type cookies er bestaan op onze Website en voor welke functies en doeleinden deze gebruikt worden.

 

8.5         Toezichthoudende autoriteit

 

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de toepasselijke nationale wetgeving, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

De toezichthoudende autoriteit in Nederland is de Autoriteit Personengegevens (AP).

 

Contactgegevens:

 

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Tel: 070-8888 500

Fax: 070-8888 501

 

 

 

U kan de contactgegevens ook terugvinden door op deze link te klikken.

 

 

8.6         Contact

 

U kunt contact opnemen voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers:

 

 

Wilt u een privacyschending melden? Je kan hier online klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.