Algemene Voorwaarden


Versie 1.1 -  28 september 2022

 

 

 

 

711 BV biedt op de Website www.711.nl kansspelen op afstand aan.

 

De deelname aan deze spelen wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden.

 

711 BV vraagt de Speler om dit document aandachtig door te nemen alvorens de voorwaarden te accepteren.

 

Door op "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" te klikken, bevestigt de Speler de Overeenkomst gelezen te hebben en ermee in te stemmen om deze voorwaarden na te leven, alsook de voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen op de Website.

 

Als de Speler niet akkoord is met de voorwaarden van de Overeenkomst, klik dan niet op "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" en stop onmiddellijk met het raadplegen van de Website www.711.nl.

 

Door op “Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd” te klikken, bevestigt de Speler alle voorwaarden van de Overeenkomst te begrijpen. Indien de Speler twijfels heeft betreffende de rechten en verplichtingen van zichzelf of van 711 BV die voortvloeien uit de Overeenkomst, informeert de Speler zich eerst vooraleer zich in te schrijven.

 

De Speler verklaart akkoord te zijn en te voldoen aan de voorwaarden van de geldende wetgeving van het land waar de Speler zich bevindt. Het is belangrijk dat de Speler zich informeert over de geldende wetten in het land waar de Speler zich bevindt alvorens zich in te schrijven. De kansspelen die ter beschikking worden gesteld zijn conform de Nederlandse wetgeving. Kansspelen op afstand zijn mogelijks door de wet verboden in het land waar de Speler zich bevindt of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Indien kansspelen op afstand of bepaalde ervan verboden zijn in het land waar de Speler zich bevindt, dan mag de Speler niet deelnemen aan deze spelen en kan 711 BV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat dit verbod genegeerd is.

 

 

 

1. Definities

 

 

 

Gebruikersaccount: een individueel en persoonsgebonden account met de persoonlijke gegevens van de klant (de "Speler") waaraan een login en wachtwoord is gekoppeld die deze persoon, volgens de voorwaarden in de Overeenkomst, toegang verleent tot de deelname aan online kansspelen op de Website.

 

Klantenservice: de verzameling van communicatiemiddelen binnen 711 BV waarbij de Speler met vragen of problemen telefonisch en elektronisch terecht kan.

 

Overeenkomst: alle clausules opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen die beschikbaar zijn op de Website.

 

Partijen: verwijst naar de Speler en 711 BV.

 

Speler: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die een geldig Gebruikersaccount heeft en deelneemt aan de kansspelen op afstand van 711 BV.

 

Spelersaccount: het individueel en persoonsgebonden account waarop de Speler transacties verricht en waarmee de Speler deelneemt aan de kansspelen op afstand van 711 BV.

 

Website: verwijst naar de website die beschikbaar is onder de URL www.711.nl.

 

Wij: 711 BV, de houder van een Nederlandse vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

 

 

 

2. Identificatie

 

 

 

711 BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met hoofdkantoor te:

 

 

Gistelsteenweg 300

8490 Jabbeke

België

 

 

711 BV beschikt over een Belgisch ondernemingsnummer KBO 0762709614, alsook een Nederlands KvK nummer 84777834. 711 BV is houder van de vergunning naar Nederlands recht met kenmerk 1976/01.259.998 voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

 

De vergunning is toegekend voor de periode van 16 maart 2022 tot en met 15 maart 2027 (periode van vijf 5 jaar).

 

711 BV is eigenaar en verantwoordelijke van de Website die toegankelijk is via de URL  www.711.nl.

 

 

 

3. Voorwerp van de overeenkomst

 

 

 

De Overeenkomst regelt de toegang tot de Website en de deelname aan de online spelen die, gratis en/of tegen betaling, beschikbaar zijn op de Website en waarvoor 711 BV opereert onder vergunning met kenmerk 1976/01.259.998 verleend door de Nederlandse Kansspelautoriteit.

 

 

 

4. Toepassingsgebied en afdwingbaarheid van de Overeenkomst

 

 

 

4.1. Toepassingsgebied

 

 

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen. De Overeenkomst vervangt alle overeenkomsten die eerder zijn gesloten door de Partijen betreffende de toegang tot de Website en de deelname aan de online kansspelen.

 

De toepassing van de Overeenkomst is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen de Speler en 711 BV.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbinden zich ertoe om, in dat geval, de Speler via de Website op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Dit gebeurt via een pop-up op de Website bij de eerstvolgende aanmelding na de wijziging van de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan een nieuwe akkoordverklaring van de Speler. Indien de Speler deze wijzigingen niet wenst te accepteren dan geeft de Speler hiermee aan niet langer toegang te wensen tot de Website.

 

 

4.2. Afdwingbaarheid

 

 

Overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen en de nationale wetgeving tot omzetting ervan in de lidstaten, wordt er in het opgemerkt dat de inschrijving van de Speler zoals weergegeven in artikel 5 van de Overeenkomst, wanneer de Speler het vakje voor "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" heeft aangevinkt, wordt beschouwd als een elektronische handtekening.

 

Deze elektronische handtekening heeft, tussen de Partijen, dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening; de elektronische handtekening is het bewijs dat de Speler kennis heeft genomen van de Overeenkomst, van de toestemming voor de inschrijving en de instemming met de Overeenkomst die als een gevolg daarvan dus afdwingbaar is en  geeft bovendien ook uiting aan de goedkeuring van de Speler wat betreft de invorderbaarheid van verschuldigde bedragen op grond van deze inschrijving en van alle verschuldigde bedragen die voortvloeien uit de deelname van de Speler aan de spelen die worden aangeboden op de Website.

 

 

 

5. Inschrijving

 

 

 

5.1. Algemeen

 

 

Om het statuut van Speler te kunnen krijgen, dient de Speler aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een fysieke persoon zijn;
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • In het bezit te zijn van een geldig identiteitsdocument;
 • Niet ingeschreven zijn op de CRUKS;
 • Niet uitgesloten zijn door de Kansspelautoriteit en/of door de geldende wetgeving in een ander land;
 • Niet uitgesloten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme uit te voeren cliëntenonderzoek
 • Rechtsbekwaam zijn en geldig instemmen met de Overeenkomst.

 

 

5.2. Registreren en verifiëren van de identiteit van de Speler

 

 

De toegang tot de Website en de deelname aan de spelen die worden aangeboden op de Website is voorbehouden voor Spelers die zich eerst op een geldige manier hebben ingeschreven op de Website.

 

 

Stap 1: Het Gebruikersaccount aanmaken

 

De Speler moet eerst een Gebruikersaccount aanmaken. De Speler moet een emailadres, gebruikersnaam en een wachtwoord van minimaal 8 karakters inclusief 1 letter en 1 cijfer opgeven.

 

Daarnaast moet de Speler aangeven of de Speler promotionele e-mails wenst te ontvangen.

 

Vervolgens moet de Speler verklaren de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben vooraleer naar de volgende stap te kunnen gaan.

 

 

Stap 2: De Identiteitsverificatie

 

 

De Speler moet na het aanmaken van het Gebruikersaccount zichzelf identificeren en deze gegevens verifiëren aan de hand van een foto, scan of bestand van één van volgende identiteitsbewijzen :

 • Een geldig Nederlandse identiteitskaart (zowel voor- en achterkant)
 • Een geldig Nederlands rijbewijs (zowel voor- en achterkant)
 • Een geldig Nederlands paspoort (enkel voorkant)
 • Een geldig Nederlands verblijfsdocument

 

De identiteit wordt geverifieerd en vervolgens kan de Speler de uitgelezen persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en documentnummer) aanpassen indien het identiteitsbewijs foutief is uitgelezen. De Speler kan per onderdeel slechts twee tekens wijzigen.

 

 

Stap 3: De persoonsgegevens invoeren

 

 

De Speler moet de reeds opgegeven persoonsgegevens vervolledigen met de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Mobiele telefoon
 • IBAN-nummer
 • Postcode
 • Nummer (en toevoeging)
 • BSN (als de Speler met een Nederlands paspoort of verblijfsdocument registreert)

 

De straat en de stad van de Speler worden op basis van de ingevulde gegevens automatisch aangevuld.

 

Indien er nog andere persoonsgegevens van de Speler ontbreken, moet de Speler deze zelf aanvullen.

 

Vervolgens worden de gegevens geverifieerd.

 

 

Stap 4: De account limieten instellen

 

 

In het kader van de sensibilisering voor verantwoord spelen en met het oog op de bescherming van de Speler door 711 BV moet de Speler de volgende limieten instellen alvorens het registratieproces te voltooien:

 • Maximale speelduur per dag en/of week en/of maand;
 • Maximale stortingen op speelrekening per dag en/of week en/of maand;
 • Maximale saldo op de speelrekening.

 

Indien de Speler de persoonlijke limieten verhoogt, krijgt de Speler een pop-up waarin de verhoging bevestigd moet worden. De Speler bevestigt zonder voorbehoud dat deze verhoogde limiet pas na het verstrijken van een termijn van een week (7 dagen) volgend op een dergelijke verhoging in werking treedt.

 

Een verlaging van de limieten van de Speler treedt onmiddellijk in werking.

 

 

Stap 5: Eerste storting

 

 

Als laatste stap van het registratieproces moet de Speler een storting maken met iDeal. De storting kan enkel met de opgegeven IBAN verricht worden.

 

De Speler heeft de vrijheid te kiezen tussen een minimum bedrag van € 10 en een maximaal bedrag van € 25.000 als de ingestelde stortingslimiet dit toelaat. De Speler kan eveneens opteren voor beschikbare promoties tijdens de eerste storting.

 

Deze storting is noodzakelijk om de opgegeven IBAN als tegenrekening te verifiëren. De tegenrekening moet altijd op naam van de Speler staan.

 

Als de storting correct wordt ontvangen, wordt de tegenrekening geverifieerd.

 

 

Stap 6: Email validatie

 

 

Na het voltooien van de eerste storting wordt een validatie mail gestuurd naar het opgegeven emailadres. De Speler moet op deze link klikken om het registratieproces af te ronden en het Gebruikersaccount te activeren. De Speler heeft toegang tot de kansspelen op de Website.

 

 

5.3. De Gebruikersnaam

 

 

Het is de Speler niet toegelaten om een Gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken met een andere speler. 711 BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van een Gebruikersnaam dat volgens 711 BV ongepast is of in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, te verbieden en te wijzigen.

 

711 BV heeft het recht om de Gebruikersnaam te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals grote winnaars, toernooien, posts over spelers).

 

711 BV raadt de Speler aan om een Gebruikersnaam te kiezen dat duidelijk te onderscheiden is van zijn naam en voornaam zodat de Gebruikersnaam niet te herleiden is naar zijn identiteit.

 

711 BV is op geen enkele wijze verplicht om het wachtwoord en de Gebruikersnaam van de Speler te onthouden; hiervoor is enkel de Speler verantwoordelijk.

 

 

5.4. Wettelijke verklaringen van de Speler

 

 

De Speler verklaart:

 1. kennis te hebben genomen van de gegevens, bedoeld in artikel 4.34 en de artikelen 8 en 9 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen[1];
 2. handelingsbekwaam te zijn;
 3. uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen;
 4. de inschrijving niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen, of voor fraude met of misbruik van de vergunde kansspelen;
 5. zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen;
 6. dat 711 BV de persoonsgegevens van de Speler mag bijhouden voor een periode van 5 jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie op grond van de Wwft;
 7. akkoord te gaan met de algemene voorwaarden;
 8. kennis genomen te hebben van het privacybeleid;
 9. geen politiek prominent persoon (PEP), familielid of naast geassocieerde van een PEP te zijn;

 

 

5.5. Eén Gebruikersaccount.

 

 

Het is verboden om meerdere Gebruikersaccounts aan te maken. Het Gebruikersaccount is persoonlijk en staat op naam van de Speler en kan op geen enkele wijze aan een derde worden overgedragen, zelfs niet gratis.

 

Indien 711 BV zou ontdekken dat een Speler meer dan één Gebruikersaccount heeft, behoudt 711 BV zich het recht voor om alle accounts van de Speler te blokkeren, met inbegrip van alle transacties verbonden aan de Gebruikersaccounts, tot de Speler nog slechts één Gebruikersaccount heeft.

 

Elke keer de Speler verbinding maakt met de Website moet het wachtwoord opgegeven worden om te kunnen worden geïdentificeerd door 711 BV. Alleen de login/gebruikersnaam kan op voorhand worden ingesteld.

 

Alleen de Gebruikersnaam zal zichtbaar zijn voor andere Spelers. Het wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk en persoonlijk voor de Speler.

 

 

5.6. Toegang, behandeling en beheer van de persoonlijke gegevens van de Speler

 

 

A. Toegang door de Speler

 

 

Overeenkomstig de geldende Europese en nationale bepalingen heeft de Speler recht op toegang tot het dossier en het recht om de informatie met betrekking tot het gedeelte "Spelersgegevens" onder "Mijn account" recht te zetten. Door op het tabblad "Mijn account" op de welkomstpagina van de Website te klikken, heeft de Speler op elk ogenblik toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

 

In het geval van verlies, diefstal of het vergeten van de identificatiegegevens, moet de Speler contact opnemen met de Klantenservice. 711 BV zal alle nodige maatregelen treffen om de Speler opnieuw toegang te verlenen tot zijn account, na verificatie van zijn identiteit.

 

Elk verzoek tot het uitoefenen van het recht tot toegang en het verwijderen of aanpassen van de persoonsgegevens van de Speler kan ook schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de handtekening van de aanvrager, het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, een bewijs van zijn identiteit. Dit verzoek kan per e-mail worden verzonden naar [email protected] of worden opgestuurd naar het adres vermeld in artikel 2. 711 BV zal binnen een termijn van maximaal een (1) maand na ontvangst reageren, mits het verzoek voldoende nauwkeurig is en alle benodigde elementen bevat om te reageren op het verzoek, anders zal 711 BV de Speler vragen de ontbrekende gegevens te verstrekken.

 

Het verwijderen van de informatie op verzoek van de Speler zal tot gevolg hebben dat het Gebruiksaccount van de Speler wordt afgesloten en de Speler geen toegang meer zal hebben tot de online kansspelen op de Website en zijn account.

 

 

B. Behandeling en gebruik van de persoonlijke gegevens van de Speler

 

 

Alle informatie onder de punten 5.1 is persoonlijk en vertrouwelijk. 711 BV verbindt zich ertoe om die gegevens aldus te behandelen.

 

De persoonsgegevens van de Speler zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers en dienstverleners van 711 BV, die de taak hebben om de Website te beheren of de diensten te verstrekken. De ontvangers van de gegevens zijn 711 BV en alle ondernemingen die er deel van uitmaken.

 

De interne diensten van 711 BV zullen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van de inschrijvingen en de deelnames van de Spelers aan de spelen, het eventueel verzenden van nieuwsbrieven (indien en voor zover de Speler hiermee heeft ingestemd bij zijn inschrijving), of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, in het bijzonder door brieven of e-mails met informatie of in het kader van het personaliseren van de Website en de goede werking van de spelen.

 

711 BV verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens, al dan niet gratis, over te dragen aan een derde partij, zonder afbreuk te doen aan de toestemming die de Speler heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens.

 

711 BV kan, na het verkrijgen van de persoonlijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Speler, alle of een deel van zijn persoonlijke gegevens doorgeven aan zijn contractuele partners ten behoeve van acquisitie en van met name commerciële acquisitie. De Speler heeft het recht om gratis en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik door 711 BV of door de commerciële partners van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met name commerciële marketingdoeleinden.

 

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd en aanvaardt dat 711 BV bovendien geconsolideerde statistieken aanbiedt met betrekking tot de Spelers, de spelen, de structuur van de uitwisselingen en informatie die op de Website wordt aangeboden aan partners. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

 

De Speler gaat ermee akkoord dat 711 BV, zowel op de Website als op die van de partners, de Gebruikersnaam van de Speler vermeldt wanneer de Speler een toernooi wint of een geldbedrag en/of een prijs in de wacht sleept.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die door de Speler zijn verstrekt, over te dragen, ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechterlijke of administratieve beslissing. De Speler verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen, conform de wettelijke voorschriften en het Privacybeleid van 711 BV.

 

 

C. Gegevensopslag

 

 

De persoonlijke informatie van de Speler wordt opgeslagen op de servers van 711 BV. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.

 

Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden. In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal 711 BV alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven.

 

In alle gevallen, in geval van stopzetting van een inschrijving na frauduleus gebruik van de spelen of de Website, behoudt 711 BV zich het recht voor om alle gegevens met betrekking tot de verwijderde account te bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inloggegevens (Gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, contactgegevens) en de geschiedenis van zijn activiteiten (gespeelde wedstrijden, spelstatistieken, opnameverzoeken, ...).

 

Voor meer informatie over de bewaartermijnen kan het Privacybeleid van 711 BV geraadpleegd worden.

 

 

D. Verantwoordelijkheid van de Speler

 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord.

 

Het bewaren en het gebruik van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Speler.

 

Als de Speler zijn wachtwoord is vergeten, moet de Speler klikken op "WACHTWOORD VERGETEN?" op de loginpagina van de Website en het e-mailadres invoeren dat is gekoppeld aan zijn Gebruikersaccount. 711 BV stuurt de Speler vervolgens per e-mail een link waarmee de Speler een nieuw wachtwoord kan instellen.

 

De Speler kan zijn wachtwoord wijzigen door het oude wachtwoord in te geven en vervolgens twee (2) maal het nieuwgekozen wachtwoord in te geven. Alle andere aanpassingen vereisen de tussenkomst van de Klantenservice, zoals besproken in artikel 14.2.

 

711 BV adviseert Spelers om hun persoonsgegevens niet mee te delen via e-mail, telefoon of fax zonder dat 711 BV hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Het is aan de Speler om via de Klantenservice van 711 BV na te gaan of 711 BV daadwerkelijk de verzender is van deze verzoeken.

 

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Website door derden.

 

Elk onrechtmatig gebruik van de inloggegevens van de Speler moet zo snel mogelijk worden gemeld aan 711 BV zodat zij het nodige kan doen om de gevolgen van dit frauduleus gebruik te stoppen. Dit geldt ook als de Speler vermoedt dat een van zijn inloggegevens niet langer vertrouwelijk is. Kennisgeving door de Speler van dit onrechtmatig gebruik leidt op geen enkele manier tot een verplichting uit hoofde van 711 BV en doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Speler.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om van de Speler te eisen de Gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen als Wij van mening zijn dat een van deze twee niet meer voldoet aan de veiligheid. 711 BV behoudt zich ook het recht voor om de Speler, in overeenstemming met art. 11 van de Overeenkomst, tijdelijk of permanent de toegang te verbieden tot de Website met behulp van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord indien zij van mening is dat hiervan misbruik wordt gemaakt en meer in het algemeen in het geval van schending van de Overeenkomst.

 

 

 

6. Gebruiksvoorwaarden van de spelen

 

 

 

6.1. Naleven van de wettelijke voorschriften inzake de toegang tot en de deelname aan de spelen

 

 

De Speler is gemachtigd om, op voorwaarde dat zijn inschrijving conform is aan artikel 5 van de Overeenkomst, gebruik te maken van de Website en de spelen voor niet-commerciële doeleinden. Dit recht wordt toegekend met inachtneming van het naleven van de Overeenkomst en in het bijzonder de volgende voorwaarden:

 

 1. Alle persoonsgegevens dat de Speler heeft overgemaakt aan 711 BV zijn correct, oprecht, juist en volledig, en komt overeen met de gegevens vermeld op het identiteitsbewijs en de bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.
 2. De deelname aan de spelen gebeurt uitsluitend op afstand door middel van de Website en de inloggegevens van de Speler. De Website is toegankelijk via elk computertoestel, in het bijzonder een computer, een mobiele telefoon of elk ander medium waarmee de Speler een internetverbinding tot stand kunt brengen (Smartphones, tablets, spelconsoles, SmartTV, enz.).
 3. Het gebruik van de Website en de spelen wordt verleend voor persoonlijk gebruik door de Speler die zich op voorhand en naar behoren heeft geregistreerd. De Speler kan in geen geval toestemming geven aan een derde om het Gebruikersaccount, het wachtwoord of de identiteit van de Speler te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of de spelen. 711 BV aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op uw account door een derde.
 4. 711 BV is niet verantwoordelijk indien het spel wordt onderbroken door een slechte internetverbinding.
 5. De Speler wordt aangeraden om up-to-date antivirusprogramma's te gebruiken.
 6. 711 BV behoudt zich het discretionair recht voor om elke inzet die door de Speler wordt uitgevoerd, te beperken of te weigeren.
 7. De Speler verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van 711 BV, de Website, de spelen of andere Spelers of afbreuk kan doen aan de goede werking van de Website en de spelen.
 8. De Speler verbindt er zich toe om:
  1. af te zien van elke vorm van hacking van de Website of de spelen om de winstkansen van zichzelf of van andere Spelers of het verlies van andere Spelers te beïnvloeden, ongeacht door welke procedure of instrument dan ook;
  2. geen robots, onderzoeksprogramma's of andere manuele of automatische procedures te gebruiken om de structuur of de voorstelling van de Website, te indexeren, op te slaan, te registreren of te reproduceren;
  3. de toegang van andere Spelers tot de Website en de spelen niet te beperken, onrechtmatig toe te eigenen of te verbieden, door middel van welke procedure of instrument dan ook;
  4. de Website of de spelen, hun volledige of gedeeltelijke inhoud, niet te gebruiken voor illegale doeleinden of ten nadele van de belangen van 711 BV, andere Spelers of derden.
 9. De Speler verklaart en garandeert de spelregels inzake de kansspelen op de Website gelezen te hebben en te begrijpen.
 10. De Speler is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met het spelen van de kansspelen en verklaart in het bijzonder zich ervan bewust te zijn dat het mogelijk is geen winst te behalen of zelfs geld te verliezen bij het spelen van de kansspelen op de Website, en gaat hiermee akkoord. De Speler verbindt zich ertoe om als enige de gevolgen te dragen van elk financieel verlies.
 11. De Speler verklaart en garandeert aan 711 BV dat de gelden die de Speler gebruikt om op de Website te spelen niet van illegale oorsprong zijn en verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken met het doel geld over te dragen of een onwettige of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld) uit te voeren.
 12. De Speler kent ook aan 711 BV het recht toe om op eender welk ogenblik een bewijsstuk te vragen van de storting van een klant voor alle andere betalingen.
 13. De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het saldo op zijn Gebruikersaccount geen interest opbrengt.
 14. De Speler is verplicht om aan al zijn eventuele fiscale verplichtingen te voldoen. De Speler is als enige en volledig verantwoordelijk en verplicht voor wat betreft de inschrijving, de betaling en de boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die wettelijk verschuldigd is aan elke betrokken overheid in geval de Speler winsten realiseert;
 15. De Speler verbindt zich ertoe om niet, zonder toestemming van 711 BV, te verwijzen naar de Website of de spelen, op welke drager dan ook en zich, in het bijzonder, zich te onthouden van elke vorm van publiciteit, bijvoorbeeld door het invoegen van hyperlinks of door het versturen van ongewenste e-mails of berichten naar Spelers of derden;
 16. De Speler verbindt zich ertoe om geen informatie te verzamelen over de Spelers of meer in het algemeen over alle derden die de Website 711.nl raadplegen;

 

 

6.2. Voorrang van resultaten geregistreerd door 711 BV

 

 

In het geval van een verschil tussen het resultaat weergegeven op de Website en het resultaat dat met behulp elektronische servers via de Software, rechtstreeks of onrechtstreeks door 711 BV is geregistreerd, heeft dit laatste resultaat altijd voorrang.

 

De Speler erkent en aanvaardt dat enkel de elektronische bestanden van 711 BV gelden als bewijs.

 

Als gevolg daarvan worden enkel de gegevens en registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks door 711 BV worden verkregen en/of bewaard, beschouwd als bewijs van de rechten en verplichtingen van 711 BV en de Speler, ongeacht het medium.

 

 

6.3. Transacties

 

 

A. Beheer van de Spelersaccount door de Speler

 

 

Het gebruik van het Spelersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de online spelen die beschikbaar zijn op de Website. Er mag enkel geld op het Spelersaccount worden gestort voor dit doeleinde, met uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

 

711 BV verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald door de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat de Speler zich houdt aan de Overeenkomst.

 

De opname van het saldo dat beschikbaar is op het Spelersaccount van de Speler is afhankelijk van het bestaan en het behoud van een geldig Gebruikersaccount. 711 BV behoudt zich het recht voor alle informatie en documenten te vragen die zij nodig acht om stortingen of opnames goed te keuren.

 

711 BV houdt geen commissieloon of ander kosten in op stortingen of opnames, ongeacht de wijze van betaling. 711 BV behoudt zich daarentegen wel het recht voor om 15 % administratiekosten aan te rekenen in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder enige inzet.

 

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang de gebruikte betaalmethode, door de bank of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht. 711 BV kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Speler is verplicht zich vooraf bij zijn financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten die kunnen worden aangerekend.

 

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat elke financiële transactie onderworpen is aan de gebruikelijke banktermijnen. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren dat alle informatie die nodig is om de transactie te valideren, werd doorgegeven aan 711 BV.

 

711 BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

 

 

B. Verantwoordelijkheid van de Speler

 

 

De Speler verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van de betalingsmiddelen of het Spelersaccount van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

 

De Speler verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen bezwaar te maken of de bank om welke reden ook opdracht te geven om betalingen die uitgevoerd zijn naar het Spelersaccount bij 711 BV, te annuleren. Dit geldt ook voor alle bedragen die op zijn account zijn gecrediteerd met zijn debet kaart.

 

De Speler machtigt hierbij 711 BV om op het Spelersaccount alle bedragen die de Speler ten onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing op de Website of de spelen, te innen.

 

De Speler gaat ermee akkoord om 711 BV schadeloos te stellen voor enig verlies dat de Speler zou lijden in verband met de betalingen of wanbetalingen door de Speler of door oneigenlijk gebruik of misbruik van het Spelersaccount.

 

Als 711 BV vermoedt dat een Speler niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal 711 BV het ingezette geld en de eventuele winst die op de Spelersrekening werd bijgeschreven blokkeren totdat de Speler het onweerlegbare bewijs heeft geleverd wel de minimumleeftijd te hebben om te spelen. Indien de Speler het gevraagde bewijs niet heeft geleverd binnen de gestelde termijn, wordt het ingezette bedrag teruggestort aan de Speler en komt de winst aan 711 BV toe.

 

 

C. Verificatie

 

 

De Speler gaat ermee akkoord dat:

 

 • 711 BV de kredietwaardigheid van een Speler controleert, met de hulp van financiële instellingen en dienstverleners van betalingen door derden, op basis van de informatie die door genoemde Speler wordt verstrekt op het moment van zijn inschrijving;
 • 711 BV gebruik maakt van elektronische betaalprocessors van derden en/of financiële instellingen die de betalingen door de Speler voor het gebruik van de Website en de spelen, beheren;
 • 711 BV het Spelersaccount blokkeert van de Speler die wordt verdacht van fraude, bedrog of elk ander soort gebruik van de Website of de spelen dat in strijd is met de Overeenkomst;
 • 711 BV zich verzet tegen het gebruik van bepaalde debet kaarten die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of het niet naleven van de Overeenkomst;
 • 711 BV aan de Speler details kan vragen over zijn bankrekening en de financiële interacties die plaatsvonden in het kader van het gebruik van de Website door de Speler;

 

711 BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik of misbruik van een Spelersaccount of voor gestolen debet- of kredietkaarten, zelfs als dit frauduleus gebruik of misbruik van het Spelersaccount of de diefstal van de kaarten wordt gemeld aan 711 BV.

 

 

 

7. Verantwoordelijkheid van 711 BV

 

 

 

711 BV verbindt zich er als professional toe om alle maatregelen te treffen om de toegang tot de Website en de spelen te verzekeren.

 

711 BV garandeert aan de Speler dat alle online kansspelen gebruik maken van een gecertificeerde toevalsgenerator (RNG: Random Number Generator).

 

Om verbinding te krijgen tot de Website, erkent en aanvaardt de Speler te moeten beschikken over de nodige hardware, software en een internetverbinding die compatibel zijn met de leveringsvoorwaarden van de spelen die worden aangeboden door de Website.

 

711 BV streeft ernaar dat de Website en de spelen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

 

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Website en de spelen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Website of de spelen of het herstellen hiervan als gevolg van omstandigheden die buiten de controle vallen van 711 BV.

 

711 BV zal alle redelijke maatregelen treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De inzet van de Speler wordt teruggestort in geval van een storing of incident waardoor het spel niet kan worden voortgezet.

 

Bij een technische storing van een spel op de Website kan 711 BV een vergoeding toekennen aan de Speler ter compensatie van de gemiste kans die zich voordeed.

 

De Speler erkent en accepteert bijgevolg dat 711 BV niet aansprakelijk is voor eventuele niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Website of de spelen.

 

711 BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorzienbaar, met betrekking tot het gebruik van de Website of de spelen.

 

Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Website kan resulteren in de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website of spelen. 711 BV kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

 

711 BV behoudt zich eveneens het recht voor een of meerdere op de Website aangeboden spelen niet langer aan te bieden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij een reden of motief hoeft te geven. In dat geval kan 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kan de Speler geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

 

In het geval van een klacht van een Speler over de niet-beschikbaarheid van de Website of een spel, behoudt 711 BV zich het recht voor om een schermafdruk te eisen, zonder dat dit verzoek 711 BV aansprakelijk maakt.

 

711 BV kan op de Website eenvoudige links bieden naar andere websites van derden. In dergelijke gevallen worden de links enkel ter informatie aangeboden. 711 BV controleert de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden niet en bijgevolg vindt de toegang tot deze websites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de Speler en op eigen risico. 711 BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de rechtmatigheid of de beschikbaarheid van de websites van derden. De Speler erkent dat 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door de toegang tot of het browsen op de websites van derden. 711 BV verbindt zich ertoe om websites van derden te verwijderen waarvan de onrechtmatige aard op enige wijze onder de aandacht van 711 BV is gebracht, met name via een eenvoudige klacht bij de Klantenservice.

 

Ten slotte gaat de Speler er mee akkoord om 711 BV niet aansprakelijk te stellen voor schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, die de Speler of een derde persoon lijdt als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Website of de spelen, door een Speler of een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldelijk verlies, winstderving, verlies van gegevens of schade aan eigendommen of personen.

 

In ieder geval, als de aansprakelijkheid van 711 BV moet worden erkend, ongeacht het motief of de reden, met inbegrip van nalatigheid, enige schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, met inbegrip van gevolgschade, zal het maximumbedrag van de schadevergoeding die kan worden geëist van 711 BV  worden beperkt tot het laagste van alle volgende bedragen, alle oorzaken en alle schade samen:

 • het bedrag van de inzetten die zijn ontvangen door 711 BV vanop het Spelersaccount van de betrokken speler in de loop van de drie maanden die voorafgaan aan de klacht; of
 • een bedrag van 500 euro (vijfhonderd euro).

 

 

 

8. Verzoek tot opname

 

 

 

Onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen in de Overeenkomst, verbindt 711 BV zich ertoe om op eerste verzoek van de Speler het verzoek tot opname van de winst uit te voeren, op voorwaarde dat het saldo op het Spelersaccount positief is.

 

711 BV voert de betaling zonder onnodige vertraging uit naar de geverifieerde tegenrekening. 711 BV tracht de betaling telkens binnen de 48 uur uit te voeren.

 

Deze termijn kan echter langer zijn indien de betalingen tijdens het weekend of op feestdagen gebeuren. De betalingen worden op dezelfde dag van het verzoek tot opname aan de banken overgemaakt indien er geen externe controles verricht moeten worden door bijvoorbeeld game providers of andere derde partijen.

 

711 BV behoudt zich steeds het recht voor om het verzoek tot opname te onderzoeken door de Risk & Fraude-afdeling op mogelijke risico’s in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

 

711 BV biedt externe jackpots aan op de Website. 711 BV houdt zich het recht voor om de uitbetaling van deze externe jackpots niet uit te voeren zolang de externe partner het volledige bedrag van de jackpot niet heeft overgemaakt aan 711 BV.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om een verzoek tot opname van de saldo’s op het Spelersaccount niet uit te voeren als blijkt dat de speler op CRUKS geregistreerd staat en 711 BV niet op de hoogte was of kon zijn van de CRUKS-registratie (bv. door een technische storing en/of fout van CRUKS).

 

 

 

9. Geen garantie

 

 

 

In het geval van een fout in de systemen of communicatiemiddelen, ten gevolge van virussen of bugs in verband met betalingen of andere parameters of onderdelen van de software, is 711 BV tegenover de Speler of derden niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaven, verliezen of klachten veroorzaakt door deze fouten en behoudt 711 BV zich het recht voor om in het geval van dergelijke fouten alle  maatregelen te treffen om de fouten te herstellen, onder voorbehoud dat 711 BV niet verplicht is om vervangende of vergelijkbare spelen te leveren. 711 BV is ook niet verplicht om winsten te betalen die zijn verkregen buiten het normale verloop van het spel, bv. als gevolg van een bug van de spelsoftware, een bug van het platform, of anderszins. Al deze winsten worden automatisch geannuleerd.

 

 

 

10. Intellectuele eigendom

 

 

 

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat 711 BV houder of begunstigde is van rechten met betrekking tot de kenmerken van de Website en de spelen die op de Website worden aangeboden.

 

De eigendomsrechten over de merknaam 711 en de domeinnaam www.711.nl behoren exclusief toe aan 711 BV.

 

De spelen en het platform zijn eigendom van Oryx Gaming Limited of andere partners van 711 BV, die over de exclusieve rechten beschikken. 711 BV blijft in ieder geval de eindverantwoordelijke van de spelen en de Website en beschikt over de gebruiksrechten van deze spelen en het platform.

 

Het is voor de Speler verboden om op welke wijze dan ook inbreuk te maken op de eerdergenoemde intellectuele eigendomsrechten. Het is in het bijzonder verboden om onderscheidende kenmerken te reproduceren, mee te delen of, zelfs gedeeltelijk, te gebruiken of gebruik te maken van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website, de Software of de spelen die de werking ervan mogelijk maakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 711 BV.

 

 

 

11. Afsluiting van het Gebruikersaccount

 

 

 

De Speler kan te allen tijde het Gebruikersaccount afsluiten door:

 

 

 

711 BV verbindt zich er toe om de afsluiting binnen 30 werkdagen te laten gebeuren. Alle gegevens van de Speler, het Gebruikersaccount en het Spelersaccount die 711 BV ter beschikking heeft en die niet onder een wettelijke bewaringsplicht vallen, worden verwijderd van de databank.

 

Het saldo op het Spelersaccount wordt overgemaakt aan de geverifieerde tegenrekening.

 

De Speler kan steeds opnieuw een account aanmaken met zijn identiteitsgegevens na afsluiting  van zijn Gebruikersaccount.

 

 

 

12. Sancties in het geval van het niet-naleven van de Overeenkomst of de geldende wetgeving

 

 

 

711 BV behoudt zich het recht voor om, in het geval van het niet naleven van de Overeenkomst of de geldende wetgeving door de Speler, het Gebruikersaccount op te schorten of af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, ook tijdens een spel.

 

Wordt ook beschouwd als een inbreuk die de opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount rechtvaardigt:

 

 • Het niet naleven van de inschrijvingsvoorwaarden: in het bijzonder, in het geval dat er niet/niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan of dat de informatie van de Speler niet (langer) exact en/of oprecht en/of volledig en/of actueel is;
 • Indien de Speler wordt opgenomen in CRUKS;
 • Misbruik van de procedure voor het openen van een Gebruikersaccount;
 • Ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount door de Speler, bijvoorbeeld wanneer de Speler het Spelersaccount gebruikt als bankrekening;
 • Alle fraude of onwettige activiteiten door de Speler of pogingen tot illegaal of niet door 711 BV geautoriseerd gebruik van de Website of de spelen, met inbegrip van het gebruik van het Gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs met zijn toestemming), of het gebruik van gestolen kredietkaarten of debet kaarten, of het witwassen van geld;
 • Alle vormen van hacking van de Website of de spelen;
 • Inbreuk op de intellectuele eigendom van 711 BV;
 • Elke schending van de spelregels die permanent beschikbaar zijn op de Website, met inbegrip van elke vorm van bedrog;
 • Alle handelingen of pogingen tot fraude tussen spelers.

 

In het geval van opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount van een Speler, behoudt 711 BV zich het recht voor om:

 

 • Alle illegale of verdachte activiteiten door de Speler te melden aan alle bevoegde autoriteiten, waaronder de Kansspelautoriteit, de gerechtelijke autoriteiten, de leveranciers van elektronische betalingen of enige andere financiële instelling;
 • Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;
 • Het initiatief te nemen tot elke juridische handelingen die nodig of nuttig zijn om een einde te maken aan de schending verweten aan de Speler, om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die is geleden door 711 BV of de winst terug te vorderen die werd betaald aan de Speler als gevolg van de schending die hem verweten werd.

 

In het geval dat het Gebruikers- en Spelersaccount door 711 BV werd afgesloten vanwege het niet naleven van de Overeenkomst, zal de Speler via een e-mail naar het emailadres dat de Speler heeft opgegeven bij zijn inschrijving, hiervan op de hoogte worden gebracht. De afsluiting van het Spelersaccount leidt tot verlies van de eventueel verzamelde winsten als gevolg van de schending van de Overeenkomst door de Speler, zonder afbreuk te doen aan het recht van 711 BV om de uitbetaalde winsten terug te vorderen.

 

 

 

13. Duur en ontbinding

 

 

 

De Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking nadat "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" is aangevinkt. De Overeenkomst blijft van kracht tot de afsluiting van het Gebruikersaccount van de Speler.

 

De Speler kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen per aangetekend schrijven gericht aan 711 BV, Gistelsteenweg 300, 8490 Jabbeke, België. De beëindiging van de Overeenkomst zal in werking treden wanneer de Speler een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van de Overeenkomst heeft ontvangen van 711 BV.

Zonder afbreuk te doen aan het recht van 711 BV om het Gebruikersaccount te beëindigen in overeenstemming met artikel 12 van de Overeenkomst, is 711 BV ook gemachtigd om het Gebruikersaccount van de Speler af te sluiten in het geval dat deze gedurende 12 maanden of langer inactief blijft. Elk positief saldo in het voordeel van de Speler zal gelijktijdig met de afsluiting van het Gebruikersaccount aan hem worden overgemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Speler om zich opnieuw in te schrijven.

 

Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van het Gebruikersaccount, zoals beschreven in artikel 11, houdt de beëindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt met het gebruiken van de Website en de spelen.

 

 

 

14. Varia

 

 

 

14.1. Ethisch en verantwoord spelen

 

 

711 BV raadt de Speler aan om met mate te spelen.

 

De toename van speelduur of -frequentie kan bij sommige personen leiden tot afhankelijkheid of psychische klachten.

 

Verslaving leidt tot onaangepast, aanhoudend en herhaaldelijk spelen. Het speelplezier verandert in een dringende behoefte om te spelen en heeft ernstige gevolgen voor de speler en zijn omgeving.

 

De Speler is te allen tijde op de hoogte dat zijn speelgedrag gemonitord wordt door de medewerkers en Verantwoord Spelen afdeling van 711 BV en is op de hoogte dat 711 BV de zorgverplichting heeft om in te grijpen wanneer er indicaties zijn van overmatig gokgedrag en mogelijkheid tot kansspelverslaving.

 

De Speler kan op elk ogenblik de rubriek "Verantwoord Spelen" bekijken die beschikbaar is vanop elke pagina op de Website van 711 BV. In deze rubriek heeft de Speler de beschikking over het geheel van de getroffen maatregelen op de Website, de mogelijkheid om zich in te schrijven op de Cruks, en vindt de Speler hier de te volgen procedure en de lijst van hulpgroepen, instellingen gespecialiseerd in gokverslaving.

 

 

14.2. Klantenservice en klachten

 

 

De Klantenservice is 24 op 7 kosteloos bereikbaar door:

 

 • op het Live Chat-icoontje op de Website te klikken
 • een email te sturen naar [email protected] of;
 • telefonisch contact op te nemen.

 

711 BV verzoekt de Speler om vragen en problemen te richten aan de Live Chat.  Indien dit niet volstaat kan de Speler een email sturen of telefonisch contact opnemen.

 

Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, is de Speler verplicht alle klachten of geschillen door te sturen naar het e-mailadres [email protected] of te richten aan de Live Chat. De klachten moeten uiterlijk binnen 6 maand na het voorval worden ingediend. Bij gebrek hieraan, zal de klacht worden beschouwd als niet-ontvankelijk.

 

Deze klachten worden uiterlijk binnen de acht weken afgehandeld tenzij de aard van de klacht zeer complex is.

 

711 BV zal de Speler schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen over de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van het daaraan gegeven gevolg.

 

 

14.3.Wijziging van de Overeenkomst

 

 

711 BV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst, met inbegrip van de spelregels, te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken.

 

De versie van de Overeenkomst op de Website van 711 BV is de geldende versie, die bindend is voor alle Spelers, met onmiddellijke ingang voor de toekomst na de akkoordverklaring door de Speler.

 

Een bericht tot wijziging met een ingangsdatum daarvan, wordt weergegeven op de Website. Dit gebeurt door een pop-up te vertonen bij de eerstvolgende aanmelding op de Website.

 

Indien de Speler weigert om te worden gebonden door eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst, gaat de Speler akkoord met de onmiddellijke afsluiting van zijn Gebruikersaccount en stopt de Speler het gebruik van de Website en de spelen.

 

 

14.4. Bewaren van de Overeenkomst, bestanden, gegevens en documenten

 

 

Het staat de Speler vrij om de Overeenkomst op te slaan of af te drukken, op voorwaarde deze niet te wijzigen.

 

In alle gevallen, worden de bestanden, gegevens en documenten die door 711 BV of de eventuele partners onder veilige omstandigheden bewaard op informaticadragers en beschouwd als bewijs van de communicatie, de overeenkomst en alle financiële transacties die plaatsvonden tijdens de duur van de Overeenkomst. De Partijen erkennen dat deze elementen dezelfde bewijskracht hebben als een papieren document. E-mails die door 711 BV worden opgeslagen op een elektronische drager, zijn rechtsgeldig, zelfs als de afzender deze niet heeft voorzien van een elektronische handtekening.

 

 

14.5. Deelbaarheid

 

 

Indien een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of ten gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equivalent bereik.

 

De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling in de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst, die hun volledige effect zullen behouden.

 

 

14.6. Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

 

 

De rechten en verplichtingen van een Speler kunnen niet worden overgedragen.

 

De Speler erkent en gaat akkoord met het feit dat 711 BV de Website, de Overeenkomst of alle of een deel van de spelen kan overdragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Speler. In dit geval zal 711 BV de Spelers op voorhand inlichten en ervoor zorgen dat de garanties die worden aangeboden door de derde overnemer niet minder zijn dan de garanties die werden aangeboden door 711 BV.

 

 

14.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

 

De Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

De Partijen verbinden zich er, in geval van een geschil, toe te proberen om dit onderling op te lossen. In het geval dat er geen onderling akkoord kan worden bereikt, zullen de Nederlandse rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Zeeland de uitsluitende rechterlijke bevoegdheid hebben om te beslissen over enig geschil met betrekking tot de opstelling, de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst.

 

 

 

WIJ VERZOEKEN DE SPELER DIT DOCUMENT AF TE DRUKKEN EN EEN PAPIEREN KOPIE VAN DE VOORWAARDEN TE BEWAREN.

 

[1] Zie Besluit KOA https://wetten.overheid.nl/BWBR0044773/2021-04-01 en Besluit Werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen https://wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2021-04-01#Hoofdstuk3Algemene Voorwaarden


Versie 1.1 -  28 september 2022

 

 

 

 

711 BV biedt op de Website www.711.nl kansspelen op afstand aan.

 

De deelname aan deze spelen wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden.

 

711 BV vraagt de Speler om dit document aandachtig door te nemen alvorens de voorwaarden te accepteren.

 

Door op "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" te klikken, bevestigt de Speler de Overeenkomst gelezen te hebben en ermee in te stemmen om deze voorwaarden na te leven, alsook de voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen op de Website.

 

Als de Speler niet akkoord is met de voorwaarden van de Overeenkomst, klik dan niet op "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" en stop onmiddellijk met het raadplegen van de Website www.711.nl.

 

Door op “Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd” te klikken, bevestigt de Speler alle voorwaarden van de Overeenkomst te begrijpen. Indien de Speler twijfels heeft betreffende de rechten en verplichtingen van zichzelf of van 711 BV die voortvloeien uit de Overeenkomst, informeert de Speler zich eerst vooraleer zich in te schrijven.

 

De Speler verklaart akkoord te zijn en te voldoen aan de voorwaarden van de geldende wetgeving van het land waar de Speler zich bevindt. Het is belangrijk dat de Speler zich informeert over de geldende wetten in het land waar de Speler zich bevindt alvorens zich in te schrijven. De kansspelen die ter beschikking worden gesteld zijn conform de Nederlandse wetgeving. Kansspelen op afstand zijn mogelijks door de wet verboden in het land waar de Speler zich bevindt of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Indien kansspelen op afstand of bepaalde ervan verboden zijn in het land waar de Speler zich bevindt, dan mag de Speler niet deelnemen aan deze spelen en kan 711 BV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat dit verbod genegeerd is.

 

 

 

1. Definities

 

 

 

Gebruikersaccount: een individueel en persoonsgebonden account met de persoonlijke gegevens van de klant (de "Speler") waaraan een login en wachtwoord is gekoppeld die deze persoon, volgens de voorwaarden in de Overeenkomst, toegang verleent tot de deelname aan online kansspelen op de Website.

 

Klantenservice: de verzameling van communicatiemiddelen binnen 711 BV waarbij de Speler met vragen of problemen telefonisch en elektronisch terecht kan.

 

Overeenkomst: alle clausules opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen die beschikbaar zijn op de Website.

 

Partijen: verwijst naar de Speler en 711 BV.

 

Speler: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die een geldig Gebruikersaccount heeft en deelneemt aan de kansspelen op afstand van 711 BV.

 

Spelersaccount: het individueel en persoonsgebonden account waarop de Speler transacties verricht en waarmee de Speler deelneemt aan de kansspelen op afstand van 711 BV.

 

Website: verwijst naar de website die beschikbaar is onder de URL www.711.nl.

 

Wij: 711 BV, de houder van een Nederlandse vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

 

 

 

2. Identificatie

 

 

 

711 BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met hoofdkantoor te:

 

 

Gistelsteenweg 300

8490 Jabbeke

België

 

 

711 BV beschikt over een Belgisch ondernemingsnummer KBO 0762709614, alsook een Nederlands KvK nummer 84777834. 711 BV is houder van de vergunning naar Nederlands recht met kenmerk 1976/01.259.998 voor het aanbieden van kansspelen op afstand.

 

De vergunning is toegekend voor de periode van 16 maart 2022 tot en met 15 maart 2027 (periode van vijf 5 jaar).

 

711 BV is eigenaar en verantwoordelijke van de Website die toegankelijk is via de URL  www.711.nl.

 

 

 

3. Voorwerp van de overeenkomst

 

 

 

De Overeenkomst regelt de toegang tot de Website en de deelname aan de online spelen die, gratis en/of tegen betaling, beschikbaar zijn op de Website en waarvoor 711 BV opereert onder vergunning met kenmerk 1976/01.259.998 verleend door de Nederlandse Kansspelautoriteit.

 

 

 

4. Toepassingsgebied en afdwingbaarheid van de Overeenkomst

 

 

 

4.1. Toepassingsgebied

 

 

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen. De Overeenkomst vervangt alle overeenkomsten die eerder zijn gesloten door de Partijen betreffende de toegang tot de Website en de deelname aan de online kansspelen.

 

De toepassing van de Overeenkomst is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen de Speler en 711 BV.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbinden zich ertoe om, in dat geval, de Speler via de Website op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Dit gebeurt via een pop-up op de Website bij de eerstvolgende aanmelding na de wijziging van de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan een nieuwe akkoordverklaring van de Speler. Indien de Speler deze wijzigingen niet wenst te accepteren dan geeft de Speler hiermee aan niet langer toegang te wensen tot de Website.

 

 

4.2. Afdwingbaarheid

 

 

Overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen en de nationale wetgeving tot omzetting ervan in de lidstaten, wordt er in het opgemerkt dat de inschrijving van de Speler zoals weergegeven in artikel 5 van de Overeenkomst, wanneer de Speler het vakje voor "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" heeft aangevinkt, wordt beschouwd als een elektronische handtekening.

 

Deze elektronische handtekening heeft, tussen de Partijen, dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening; de elektronische handtekening is het bewijs dat de Speler kennis heeft genomen van de Overeenkomst, van de toestemming voor de inschrijving en de instemming met de Overeenkomst die als een gevolg daarvan dus afdwingbaar is en  geeft bovendien ook uiting aan de goedkeuring van de Speler wat betreft de invorderbaarheid van verschuldigde bedragen op grond van deze inschrijving en van alle verschuldigde bedragen die voortvloeien uit de deelname van de Speler aan de spelen die worden aangeboden op de Website.

 

 

 

5. Inschrijving

 

 

 

5.1. Algemeen

 

 

Om het statuut van Speler te kunnen krijgen, dient de Speler aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een fysieke persoon zijn;
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • In het bezit te zijn van een geldig identiteitsdocument;
 • Niet ingeschreven zijn op de CRUKS;
 • Niet uitgesloten zijn door de Kansspelautoriteit en/of door de geldende wetgeving in een ander land;
 • Niet uitgesloten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme uit te voeren cliëntenonderzoek
 • Rechtsbekwaam zijn en geldig instemmen met de Overeenkomst.

 

 

5.2. Registreren en verifiëren van de identiteit van de Speler

 

 

De toegang tot de Website en de deelname aan de spelen die worden aangeboden op de Website is voorbehouden voor Spelers die zich eerst op een geldige manier hebben ingeschreven op de Website.

 

 

Stap 1: Het Gebruikersaccount aanmaken

 

De Speler moet eerst een Gebruikersaccount aanmaken. De Speler moet een emailadres, gebruikersnaam en een wachtwoord van minimaal 8 karakters inclusief 1 letter en 1 cijfer opgeven.

 

Daarnaast moet de Speler aangeven of de Speler promotionele e-mails wenst te ontvangen.

 

Vervolgens moet de Speler verklaren de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben vooraleer naar de volgende stap te kunnen gaan.

 

 

Stap 2: De Identiteitsverificatie

 

 

De Speler moet na het aanmaken van het Gebruikersaccount zichzelf identificeren en deze gegevens verifiëren aan de hand van een foto, scan of bestand van één van volgende identiteitsbewijzen :

 • Een geldig Nederlandse identiteitskaart (zowel voor- en achterkant)
 • Een geldig Nederlands rijbewijs (zowel voor- en achterkant)
 • Een geldig Nederlands paspoort (enkel voorkant)
 • Een geldig Nederlands verblijfsdocument

 

De identiteit wordt geverifieerd en vervolgens kan de Speler de uitgelezen persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en documentnummer) aanpassen indien het identiteitsbewijs foutief is uitgelezen. De Speler kan per onderdeel slechts twee tekens wijzigen.

 

 

Stap 3: De persoonsgegevens invoeren

 

 

De Speler moet de reeds opgegeven persoonsgegevens vervolledigen met de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Mobiele telefoon
 • IBAN-nummer
 • Postcode
 • Nummer (en toevoeging)
 • BSN (als de Speler met een Nederlands paspoort of verblijfsdocument registreert)

 

De straat en de stad van de Speler worden op basis van de ingevulde gegevens automatisch aangevuld.

 

Indien er nog andere persoonsgegevens van de Speler ontbreken, moet de Speler deze zelf aanvullen.

 

Vervolgens worden de gegevens geverifieerd.

 

 

Stap 4: De account limieten instellen

 

 

In het kader van de sensibilisering voor verantwoord spelen en met het oog op de bescherming van de Speler door 711 BV moet de Speler de volgende limieten instellen alvorens het registratieproces te voltooien:

 • Maximale speelduur per dag en/of week en/of maand;
 • Maximale stortingen op speelrekening per dag en/of week en/of maand;
 • Maximale saldo op de speelrekening.

 

Indien de Speler de persoonlijke limieten verhoogt, krijgt de Speler een pop-up waarin de verhoging bevestigd moet worden. De Speler bevestigt zonder voorbehoud dat deze verhoogde limiet pas na het verstrijken van een termijn van een week (7 dagen) volgend op een dergelijke verhoging in werking treedt.

 

Een verlaging van de limieten van de Speler treedt onmiddellijk in werking.

 

 

Stap 5: Eerste storting

 

 

Als laatste stap van het registratieproces moet de Speler een storting maken met iDeal. De storting kan enkel met de opgegeven IBAN verricht worden.

 

De Speler heeft de vrijheid te kiezen tussen een minimum bedrag van € 10 en een maximaal bedrag van € 25.000 als de ingestelde stortingslimiet dit toelaat. De Speler kan eveneens opteren voor beschikbare promoties tijdens de eerste storting.

 

Deze storting is noodzakelijk om de opgegeven IBAN als tegenrekening te verifiëren. De tegenrekening moet altijd op naam van de Speler staan.

 

Als de storting correct wordt ontvangen, wordt de tegenrekening geverifieerd.

 

 

Stap 6: Email validatie

 

 

Na het voltooien van de eerste storting wordt een validatie mail gestuurd naar het opgegeven emailadres. De Speler moet op deze link klikken om het registratieproces af te ronden en het Gebruikersaccount te activeren. De Speler heeft toegang tot de kansspelen op de Website.

 

 

5.3. De Gebruikersnaam

 

 

Het is de Speler niet toegelaten om een Gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken met een andere speler. 711 BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van een Gebruikersnaam dat volgens 711 BV ongepast is of in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, te verbieden en te wijzigen.

 

711 BV heeft het recht om de Gebruikersnaam te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals grote winnaars, toernooien, posts over spelers).

 

711 BV raadt de Speler aan om een Gebruikersnaam te kiezen dat duidelijk te onderscheiden is van zijn naam en voornaam zodat de Gebruikersnaam niet te herleiden is naar zijn identiteit.

 

711 BV is op geen enkele wijze verplicht om het wachtwoord en de Gebruikersnaam van de Speler te onthouden; hiervoor is enkel de Speler verantwoordelijk.

 

 

5.4. Wettelijke verklaringen van de Speler

 

 

De Speler verklaart:

 1. kennis te hebben genomen van de gegevens, bedoeld in artikel 4.34 en de artikelen 8 en 9 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen[1];
 2. handelingsbekwaam te zijn;
 3. uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen;
 4. de inschrijving niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen, of voor fraude met of misbruik van de vergunde kansspelen;
 5. zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen;
 6. dat 711 BV de persoonsgegevens van de Speler mag bijhouden voor een periode van 5 jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie op grond van de Wwft;
 7. akkoord te gaan met de algemene voorwaarden;
 8. kennis genomen te hebben van het privacybeleid;
 9. geen politiek prominent persoon (PEP), familielid of naast geassocieerde van een PEP te zijn;

 

 

5.5. Eén Gebruikersaccount.

 

 

Het is verboden om meerdere Gebruikersaccounts aan te maken. Het Gebruikersaccount is persoonlijk en staat op naam van de Speler en kan op geen enkele wijze aan een derde worden overgedragen, zelfs niet gratis.

 

Indien 711 BV zou ontdekken dat een Speler meer dan één Gebruikersaccount heeft, behoudt 711 BV zich het recht voor om alle accounts van de Speler te blokkeren, met inbegrip van alle transacties verbonden aan de Gebruikersaccounts, tot de Speler nog slechts één Gebruikersaccount heeft.

 

Elke keer de Speler verbinding maakt met de Website moet het wachtwoord opgegeven worden om te kunnen worden geïdentificeerd door 711 BV. Alleen de login/gebruikersnaam kan op voorhand worden ingesteld.

 

Alleen de Gebruikersnaam zal zichtbaar zijn voor andere Spelers. Het wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk en persoonlijk voor de Speler.

 

 

5.6. Toegang, behandeling en beheer van de persoonlijke gegevens van de Speler

 

 

A. Toegang door de Speler

 

 

Overeenkomstig de geldende Europese en nationale bepalingen heeft de Speler recht op toegang tot het dossier en het recht om de informatie met betrekking tot het gedeelte "Spelersgegevens" onder "Mijn account" recht te zetten. Door op het tabblad "Mijn account" op de welkomstpagina van de Website te klikken, heeft de Speler op elk ogenblik toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

 

In het geval van verlies, diefstal of het vergeten van de identificatiegegevens, moet de Speler contact opnemen met de Klantenservice. 711 BV zal alle nodige maatregelen treffen om de Speler opnieuw toegang te verlenen tot zijn account, na verificatie van zijn identiteit.

 

Elk verzoek tot het uitoefenen van het recht tot toegang en het verwijderen of aanpassen van de persoonsgegevens van de Speler kan ook schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de handtekening van de aanvrager, het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, een bewijs van zijn identiteit. Dit verzoek kan per e-mail worden verzonden naar [email protected] of worden opgestuurd naar het adres vermeld in artikel 2. 711 BV zal binnen een termijn van maximaal een (1) maand na ontvangst reageren, mits het verzoek voldoende nauwkeurig is en alle benodigde elementen bevat om te reageren op het verzoek, anders zal 711 BV de Speler vragen de ontbrekende gegevens te verstrekken.

 

Het verwijderen van de informatie op verzoek van de Speler zal tot gevolg hebben dat het Gebruiksaccount van de Speler wordt afgesloten en de Speler geen toegang meer zal hebben tot de online kansspelen op de Website en zijn account.

 

 

B. Behandeling en gebruik van de persoonlijke gegevens van de Speler

 

 

Alle informatie onder de punten 5.1 is persoonlijk en vertrouwelijk. 711 BV verbindt zich ertoe om die gegevens aldus te behandelen.

 

De persoonsgegevens van de Speler zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers en dienstverleners van 711 BV, die de taak hebben om de Website te beheren of de diensten te verstrekken. De ontvangers van de gegevens zijn 711 BV en alle ondernemingen die er deel van uitmaken.

 

De interne diensten van 711 BV zullen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van de inschrijvingen en de deelnames van de Spelers aan de spelen, het eventueel verzenden van nieuwsbrieven (indien en voor zover de Speler hiermee heeft ingestemd bij zijn inschrijving), of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, in het bijzonder door brieven of e-mails met informatie of in het kader van het personaliseren van de Website en de goede werking van de spelen.

 

711 BV verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens, al dan niet gratis, over te dragen aan een derde partij, zonder afbreuk te doen aan de toestemming die de Speler heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens.

 

711 BV kan, na het verkrijgen van de persoonlijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Speler, alle of een deel van zijn persoonlijke gegevens doorgeven aan zijn contractuele partners ten behoeve van acquisitie en van met name commerciële acquisitie. De Speler heeft het recht om gratis en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik door 711 BV of door de commerciële partners van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met name commerciële marketingdoeleinden.

 

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd en aanvaardt dat 711 BV bovendien geconsolideerde statistieken aanbiedt met betrekking tot de Spelers, de spelen, de structuur van de uitwisselingen en informatie die op de Website wordt aangeboden aan partners. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

 

De Speler gaat ermee akkoord dat 711 BV, zowel op de Website als op die van de partners, de Gebruikersnaam van de Speler vermeldt wanneer de Speler een toernooi wint of een geldbedrag en/of een prijs in de wacht sleept.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die door de Speler zijn verstrekt, over te dragen, ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechterlijke of administratieve beslissing. De Speler verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen, conform de wettelijke voorschriften en het Privacybeleid van 711 BV.

 

 

C. Gegevensopslag

 

 

De persoonlijke informatie van de Speler wordt opgeslagen op de servers van 711 BV. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.

 

Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden. In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal 711 BV alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven.

 

In alle gevallen, in geval van stopzetting van een inschrijving na frauduleus gebruik van de spelen of de Website, behoudt 711 BV zich het recht voor om alle gegevens met betrekking tot de verwijderde account te bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inloggegevens (Gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, contactgegevens) en de geschiedenis van zijn activiteiten (gespeelde wedstrijden, spelstatistieken, opnameverzoeken, ...).

 

Voor meer informatie over de bewaartermijnen kan het Privacybeleid van 711 BV geraadpleegd worden.

 

 

D. Verantwoordelijkheid van de Speler

 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord.

 

Het bewaren en het gebruik van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Speler.

 

Als de Speler zijn wachtwoord is vergeten, moet de Speler klikken op "WACHTWOORD VERGETEN?" op de loginpagina van de Website en het e-mailadres invoeren dat is gekoppeld aan zijn Gebruikersaccount. 711 BV stuurt de Speler vervolgens per e-mail een link waarmee de Speler een nieuw wachtwoord kan instellen.

 

De Speler kan zijn wachtwoord wijzigen door het oude wachtwoord in te geven en vervolgens twee (2) maal het nieuwgekozen wachtwoord in te geven. Alle andere aanpassingen vereisen de tussenkomst van de Klantenservice, zoals besproken in artikel 14.2.

 

711 BV adviseert Spelers om hun persoonsgegevens niet mee te delen via e-mail, telefoon of fax zonder dat 711 BV hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Het is aan de Speler om via de Klantenservice van 711 BV na te gaan of 711 BV daadwerkelijk de verzender is van deze verzoeken.

 

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Website door derden.

 

Elk onrechtmatig gebruik van de inloggegevens van de Speler moet zo snel mogelijk worden gemeld aan 711 BV zodat zij het nodige kan doen om de gevolgen van dit frauduleus gebruik te stoppen. Dit geldt ook als de Speler vermoedt dat een van zijn inloggegevens niet langer vertrouwelijk is. Kennisgeving door de Speler van dit onrechtmatig gebruik leidt op geen enkele manier tot een verplichting uit hoofde van 711 BV en doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Speler.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om van de Speler te eisen de Gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen als Wij van mening zijn dat een van deze twee niet meer voldoet aan de veiligheid. 711 BV behoudt zich ook het recht voor om de Speler, in overeenstemming met art. 11 van de Overeenkomst, tijdelijk of permanent de toegang te verbieden tot de Website met behulp van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord indien zij van mening is dat hiervan misbruik wordt gemaakt en meer in het algemeen in het geval van schending van de Overeenkomst.

 

 

 

6. Gebruiksvoorwaarden van de spelen

 

 

 

6.1. Naleven van de wettelijke voorschriften inzake de toegang tot en de deelname aan de spelen

 

 

De Speler is gemachtigd om, op voorwaarde dat zijn inschrijving conform is aan artikel 5 van de Overeenkomst, gebruik te maken van de Website en de spelen voor niet-commerciële doeleinden. Dit recht wordt toegekend met inachtneming van het naleven van de Overeenkomst en in het bijzonder de volgende voorwaarden:

 

 1. Alle persoonsgegevens dat de Speler heeft overgemaakt aan 711 BV zijn correct, oprecht, juist en volledig, en komt overeen met de gegevens vermeld op het identiteitsbewijs en de bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.
 2. De deelname aan de spelen gebeurt uitsluitend op afstand door middel van de Website en de inloggegevens van de Speler. De Website is toegankelijk via elk computertoestel, in het bijzonder een computer, een mobiele telefoon of elk ander medium waarmee de Speler een internetverbinding tot stand kunt brengen (Smartphones, tablets, spelconsoles, SmartTV, enz.).
 3. Het gebruik van de Website en de spelen wordt verleend voor persoonlijk gebruik door de Speler die zich op voorhand en naar behoren heeft geregistreerd. De Speler kan in geen geval toestemming geven aan een derde om het Gebruikersaccount, het wachtwoord of de identiteit van de Speler te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of de spelen. 711 BV aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op uw account door een derde.
 4. 711 BV is niet verantwoordelijk indien het spel wordt onderbroken door een slechte internetverbinding.
 5. De Speler wordt aangeraden om up-to-date antivirusprogramma's te gebruiken.
 6. 711 BV behoudt zich het discretionair recht voor om elke inzet die door de Speler wordt uitgevoerd, te beperken of te weigeren.
 7. De Speler verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van 711 BV, de Website, de spelen of andere Spelers of afbreuk kan doen aan de goede werking van de Website en de spelen.
 8. De Speler verbindt er zich toe om:
  1. af te zien van elke vorm van hacking van de Website of de spelen om de winstkansen van zichzelf of van andere Spelers of het verlies van andere Spelers te beïnvloeden, ongeacht door welke procedure of instrument dan ook;
  2. geen robots, onderzoeksprogramma's of andere manuele of automatische procedures te gebruiken om de structuur of de voorstelling van de Website, te indexeren, op te slaan, te registreren of te reproduceren;
  3. de toegang van andere Spelers tot de Website en de spelen niet te beperken, onrechtmatig toe te eigenen of te verbieden, door middel van welke procedure of instrument dan ook;
  4. de Website of de spelen, hun volledige of gedeeltelijke inhoud, niet te gebruiken voor illegale doeleinden of ten nadele van de belangen van 711 BV, andere Spelers of derden.
 9. De Speler verklaart en garandeert de spelregels inzake de kansspelen op de Website gelezen te hebben en te begrijpen.
 10. De Speler is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met het spelen van de kansspelen en verklaart in het bijzonder zich ervan bewust te zijn dat het mogelijk is geen winst te behalen of zelfs geld te verliezen bij het spelen van de kansspelen op de Website, en gaat hiermee akkoord. De Speler verbindt zich ertoe om als enige de gevolgen te dragen van elk financieel verlies.
 11. De Speler verklaart en garandeert aan 711 BV dat de gelden die de Speler gebruikt om op de Website te spelen niet van illegale oorsprong zijn en verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken met het doel geld over te dragen of een onwettige of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld) uit te voeren.
 12. De Speler kent ook aan 711 BV het recht toe om op eender welk ogenblik een bewijsstuk te vragen van de storting van een klant voor alle andere betalingen.
 13. De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het saldo op zijn Gebruikersaccount geen interest opbrengt.
 14. De Speler is verplicht om aan al zijn eventuele fiscale verplichtingen te voldoen. De Speler is als enige en volledig verantwoordelijk en verplicht voor wat betreft de inschrijving, de betaling en de boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die wettelijk verschuldigd is aan elke betrokken overheid in geval de Speler winsten realiseert;
 15. De Speler verbindt zich ertoe om niet, zonder toestemming van 711 BV, te verwijzen naar de Website of de spelen, op welke drager dan ook en zich, in het bijzonder, zich te onthouden van elke vorm van publiciteit, bijvoorbeeld door het invoegen van hyperlinks of door het versturen van ongewenste e-mails of berichten naar Spelers of derden;
 16. De Speler verbindt zich ertoe om geen informatie te verzamelen over de Spelers of meer in het algemeen over alle derden die de Website 711.nl raadplegen;

 

 

6.2. Voorrang van resultaten geregistreerd door 711 BV

 

 

In het geval van een verschil tussen het resultaat weergegeven op de Website en het resultaat dat met behulp elektronische servers via de Software, rechtstreeks of onrechtstreeks door 711 BV is geregistreerd, heeft dit laatste resultaat altijd voorrang.

 

De Speler erkent en aanvaardt dat enkel de elektronische bestanden van 711 BV gelden als bewijs.

 

Als gevolg daarvan worden enkel de gegevens en registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks door 711 BV worden verkregen en/of bewaard, beschouwd als bewijs van de rechten en verplichtingen van 711 BV en de Speler, ongeacht het medium.

 

 

6.3. Transacties

 

 

A. Beheer van de Spelersaccount door de Speler

 

 

Het gebruik van het Spelersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de online spelen die beschikbaar zijn op de Website. Er mag enkel geld op het Spelersaccount worden gestort voor dit doeleinde, met uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

 

711 BV verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald door de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat de Speler zich houdt aan de Overeenkomst.

 

De opname van het saldo dat beschikbaar is op het Spelersaccount van de Speler is afhankelijk van het bestaan en het behoud van een geldig Gebruikersaccount. 711 BV behoudt zich het recht voor alle informatie en documenten te vragen die zij nodig acht om stortingen of opnames goed te keuren.

 

711 BV houdt geen commissieloon of ander kosten in op stortingen of opnames, ongeacht de wijze van betaling. 711 BV behoudt zich daarentegen wel het recht voor om 15 % administratiekosten aan te rekenen in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder enige inzet.

 

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang de gebruikte betaalmethode, door de bank of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht. 711 BV kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Speler is verplicht zich vooraf bij zijn financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten die kunnen worden aangerekend.

 

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat elke financiële transactie onderworpen is aan de gebruikelijke banktermijnen. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren dat alle informatie die nodig is om de transactie te valideren, werd doorgegeven aan 711 BV.

 

711 BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

 

 

B. Verantwoordelijkheid van de Speler

 

 

De Speler verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van de betalingsmiddelen of het Spelersaccount van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

 

De Speler verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen bezwaar te maken of de bank om welke reden ook opdracht te geven om betalingen die uitgevoerd zijn naar het Spelersaccount bij 711 BV, te annuleren. Dit geldt ook voor alle bedragen die op zijn account zijn gecrediteerd met zijn debet kaart.

 

De Speler machtigt hierbij 711 BV om op het Spelersaccount alle bedragen die de Speler ten onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing op de Website of de spelen, te innen.

 

De Speler gaat ermee akkoord om 711 BV schadeloos te stellen voor enig verlies dat de Speler zou lijden in verband met de betalingen of wanbetalingen door de Speler of door oneigenlijk gebruik of misbruik van het Spelersaccount.

 

Als 711 BV vermoedt dat een Speler niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal 711 BV het ingezette geld en de eventuele winst die op de Spelersrekening werd bijgeschreven blokkeren totdat de Speler het onweerlegbare bewijs heeft geleverd wel de minimumleeftijd te hebben om te spelen. Indien de Speler het gevraagde bewijs niet heeft geleverd binnen de gestelde termijn, wordt het ingezette bedrag teruggestort aan de Speler en komt de winst aan 711 BV toe.

 

 

C. Verificatie

 

 

De Speler gaat ermee akkoord dat:

 

 • 711 BV de kredietwaardigheid van een Speler controleert, met de hulp van financiële instellingen en dienstverleners van betalingen door derden, op basis van de informatie die door genoemde Speler wordt verstrekt op het moment van zijn inschrijving;
 • 711 BV gebruik maakt van elektronische betaalprocessors van derden en/of financiële instellingen die de betalingen door de Speler voor het gebruik van de Website en de spelen, beheren;
 • 711 BV het Spelersaccount blokkeert van de Speler die wordt verdacht van fraude, bedrog of elk ander soort gebruik van de Website of de spelen dat in strijd is met de Overeenkomst;
 • 711 BV zich verzet tegen het gebruik van bepaalde debet kaarten die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of het niet naleven van de Overeenkomst;
 • 711 BV aan de Speler details kan vragen over zijn bankrekening en de financiële interacties die plaatsvonden in het kader van het gebruik van de Website door de Speler;

 

711 BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik of misbruik van een Spelersaccount of voor gestolen debet- of kredietkaarten, zelfs als dit frauduleus gebruik of misbruik van het Spelersaccount of de diefstal van de kaarten wordt gemeld aan 711 BV.

 

 

 

7. Verantwoordelijkheid van 711 BV

 

 

 

711 BV verbindt zich er als professional toe om alle maatregelen te treffen om de toegang tot de Website en de spelen te verzekeren.

 

711 BV garandeert aan de Speler dat alle online kansspelen gebruik maken van een gecertificeerde toevalsgenerator (RNG: Random Number Generator).

 

Om verbinding te krijgen tot de Website, erkent en aanvaardt de Speler te moeten beschikken over de nodige hardware, software en een internetverbinding die compatibel zijn met de leveringsvoorwaarden van de spelen die worden aangeboden door de Website.

 

711 BV streeft ernaar dat de Website en de spelen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

 

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Website en de spelen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Website of de spelen of het herstellen hiervan als gevolg van omstandigheden die buiten de controle vallen van 711 BV.

 

711 BV zal alle redelijke maatregelen treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De inzet van de Speler wordt teruggestort in geval van een storing of incident waardoor het spel niet kan worden voortgezet.

 

Bij een technische storing van een spel op de Website kan 711 BV een vergoeding toekennen aan de Speler ter compensatie van de gemiste kans die zich voordeed.

 

De Speler erkent en accepteert bijgevolg dat 711 BV niet aansprakelijk is voor eventuele niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Website of de spelen.

 

711 BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorzienbaar, met betrekking tot het gebruik van de Website of de spelen.

 

Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Website kan resulteren in de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website of spelen. 711 BV kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

 

711 BV behoudt zich eveneens het recht voor een of meerdere op de Website aangeboden spelen niet langer aan te bieden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij een reden of motief hoeft te geven. In dat geval kan 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kan de Speler geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

 

In het geval van een klacht van een Speler over de niet-beschikbaarheid van de Website of een spel, behoudt 711 BV zich het recht voor om een schermafdruk te eisen, zonder dat dit verzoek 711 BV aansprakelijk maakt.

 

711 BV kan op de Website eenvoudige links bieden naar andere websites van derden. In dergelijke gevallen worden de links enkel ter informatie aangeboden. 711 BV controleert de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden niet en bijgevolg vindt de toegang tot deze websites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de Speler en op eigen risico. 711 BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de rechtmatigheid of de beschikbaarheid van de websites van derden. De Speler erkent dat 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door de toegang tot of het browsen op de websites van derden. 711 BV verbindt zich ertoe om websites van derden te verwijderen waarvan de onrechtmatige aard op enige wijze onder de aandacht van 711 BV is gebracht, met name via een eenvoudige klacht bij de Klantenservice.

 

Ten slotte gaat de Speler er mee akkoord om 711 BV niet aansprakelijk te stellen voor schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, die de Speler of een derde persoon lijdt als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Website of de spelen, door een Speler of een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldelijk verlies, winstderving, verlies van gegevens of schade aan eigendommen of personen.

 

In ieder geval, als de aansprakelijkheid van 711 BV moet worden erkend, ongeacht het motief of de reden, met inbegrip van nalatigheid, enige schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, met inbegrip van gevolgschade, zal het maximumbedrag van de schadevergoeding die kan worden geëist van 711 BV  worden beperkt tot het laagste van alle volgende bedragen, alle oorzaken en alle schade samen:

 • het bedrag van de inzetten die zijn ontvangen door 711 BV vanop het Spelersaccount van de betrokken speler in de loop van de drie maanden die voorafgaan aan de klacht; of
 • een bedrag van 500 euro (vijfhonderd euro).

 

 

 

8. Verzoek tot opname

 

 

 

Onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen in de Overeenkomst, verbindt 711 BV zich ertoe om op eerste verzoek van de Speler het verzoek tot opname van de winst uit te voeren, op voorwaarde dat het saldo op het Spelersaccount positief is.

 

711 BV voert de betaling zonder onnodige vertraging uit naar de geverifieerde tegenrekening. 711 BV tracht de betaling telkens binnen de 48 uur uit te voeren.

 

Deze termijn kan echter langer zijn indien de betalingen tijdens het weekend of op feestdagen gebeuren. De betalingen worden op dezelfde dag van het verzoek tot opname aan de banken overgemaakt indien er geen externe controles verricht moeten worden door bijvoorbeeld game providers of andere derde partijen.

 

711 BV behoudt zich steeds het recht voor om het verzoek tot opname te onderzoeken door de Risk & Fraude-afdeling op mogelijke risico’s in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

 

711 BV biedt externe jackpots aan op de Website. 711 BV houdt zich het recht voor om de uitbetaling van deze externe jackpots niet uit te voeren zolang de externe partner het volledige bedrag van de jackpot niet heeft overgemaakt aan 711 BV.

 

711 BV behoudt zich het recht voor om een verzoek tot opname van de saldo’s op het Spelersaccount niet uit te voeren als blijkt dat de speler op CRUKS geregistreerd staat en 711 BV niet op de hoogte was of kon zijn van de CRUKS-registratie (bv. door een technische storing en/of fout van CRUKS).

 

 

 

9. Geen garantie

 

 

 

In het geval van een fout in de systemen of communicatiemiddelen, ten gevolge van virussen of bugs in verband met betalingen of andere parameters of onderdelen van de software, is 711 BV tegenover de Speler of derden niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaven, verliezen of klachten veroorzaakt door deze fouten en behoudt 711 BV zich het recht voor om in het geval van dergelijke fouten alle  maatregelen te treffen om de fouten te herstellen, onder voorbehoud dat 711 BV niet verplicht is om vervangende of vergelijkbare spelen te leveren. 711 BV is ook niet verplicht om winsten te betalen die zijn verkregen buiten het normale verloop van het spel, bv. als gevolg van een bug van de spelsoftware, een bug van het platform, of anderszins. Al deze winsten worden automatisch geannuleerd.

 

 

 

10. Intellectuele eigendom

 

 

 

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat 711 BV houder of begunstigde is van rechten met betrekking tot de kenmerken van de Website en de spelen die op de Website worden aangeboden.

 

De eigendomsrechten over de merknaam 711 en de domeinnaam www.711.nl behoren exclusief toe aan 711 BV.

 

De spelen en het platform zijn eigendom van Oryx Gaming Limited of andere partners van 711 BV, die over de exclusieve rechten beschikken. 711 BV blijft in ieder geval de eindverantwoordelijke van de spelen en de Website en beschikt over de gebruiksrechten van deze spelen en het platform.

 

Het is voor de Speler verboden om op welke wijze dan ook inbreuk te maken op de eerdergenoemde intellectuele eigendomsrechten. Het is in het bijzonder verboden om onderscheidende kenmerken te reproduceren, mee te delen of, zelfs gedeeltelijk, te gebruiken of gebruik te maken van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website, de Software of de spelen die de werking ervan mogelijk maakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 711 BV.

 

 

 

11. Afsluiting van het Gebruikersaccount

 

 

 

De Speler kan te allen tijde het Gebruikersaccount afsluiten door:

 

 

 

711 BV verbindt zich er toe om de afsluiting binnen 30 werkdagen te laten gebeuren. Alle gegevens van de Speler, het Gebruikersaccount en het Spelersaccount die 711 BV ter beschikking heeft en die niet onder een wettelijke bewaringsplicht vallen, worden verwijderd van de databank.

 

Het saldo op het Spelersaccount wordt overgemaakt aan de geverifieerde tegenrekening.

 

De Speler kan steeds opnieuw een account aanmaken met zijn identiteitsgegevens na afsluiting  van zijn Gebruikersaccount.

 

 

 

12. Sancties in het geval van het niet-naleven van de Overeenkomst of de geldende wetgeving

 

 

 

711 BV behoudt zich het recht voor om, in het geval van het niet naleven van de Overeenkomst of de geldende wetgeving door de Speler, het Gebruikersaccount op te schorten of af te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, ook tijdens een spel.

 

Wordt ook beschouwd als een inbreuk die de opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount rechtvaardigt:

 

 • Het niet naleven van de inschrijvingsvoorwaarden: in het bijzonder, in het geval dat er niet/niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan of dat de informatie van de Speler niet (langer) exact en/of oprecht en/of volledig en/of actueel is;
 • Indien de Speler wordt opgenomen in CRUKS;
 • Misbruik van de procedure voor het openen van een Gebruikersaccount;
 • Ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount door de Speler, bijvoorbeeld wanneer de Speler het Spelersaccount gebruikt als bankrekening;
 • Alle fraude of onwettige activiteiten door de Speler of pogingen tot illegaal of niet door 711 BV geautoriseerd gebruik van de Website of de spelen, met inbegrip van het gebruik van het Gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs met zijn toestemming), of het gebruik van gestolen kredietkaarten of debet kaarten, of het witwassen van geld;
 • Alle vormen van hacking van de Website of de spelen;
 • Inbreuk op de intellectuele eigendom van 711 BV;
 • Elke schending van de spelregels die permanent beschikbaar zijn op de Website, met inbegrip van elke vorm van bedrog;
 • Alle handelingen of pogingen tot fraude tussen spelers.

 

In het geval van opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount van een Speler, behoudt 711 BV zich het recht voor om:

 

 • Alle illegale of verdachte activiteiten door de Speler te melden aan alle bevoegde autoriteiten, waaronder de Kansspelautoriteit, de gerechtelijke autoriteiten, de leveranciers van elektronische betalingen of enige andere financiële instelling;
 • Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;
 • Het initiatief te nemen tot elke juridische handelingen die nodig of nuttig zijn om een einde te maken aan de schending verweten aan de Speler, om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die is geleden door 711 BV of de winst terug te vorderen die werd betaald aan de Speler als gevolg van de schending die hem verweten werd.

 

In het geval dat het Gebruikers- en Spelersaccount door 711 BV werd afgesloten vanwege het niet naleven van de Overeenkomst, zal de Speler via een e-mail naar het emailadres dat de Speler heeft opgegeven bij zijn inschrijving, hiervan op de hoogte worden gebracht. De afsluiting van het Spelersaccount leidt tot verlies van de eventueel verzamelde winsten als gevolg van de schending van de Overeenkomst door de Speler, zonder afbreuk te doen aan het recht van 711 BV om de uitbetaalde winsten terug te vorderen.

 

 

 

13. Duur en ontbinding

 

 

 

De Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking nadat "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" is aangevinkt. De Overeenkomst blijft van kracht tot de afsluiting van het Gebruikersaccount van de Speler.

 

De Speler kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen per aangetekend schrijven gericht aan 711 BV, Gistelsteenweg 300, 8490 Jabbeke, België. De beëindiging van de Overeenkomst zal in werking treden wanneer de Speler een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van de Overeenkomst heeft ontvangen van 711 BV.

Zonder afbreuk te doen aan het recht van 711 BV om het Gebruikersaccount te beëindigen in overeenstemming met artikel 12 van de Overeenkomst, is 711 BV ook gemachtigd om het Gebruikersaccount van de Speler af te sluiten in het geval dat deze gedurende 12 maanden of langer inactief blijft. Elk positief saldo in het voordeel van de Speler zal gelijktijdig met de afsluiting van het Gebruikersaccount aan hem worden overgemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Speler om zich opnieuw in te schrijven.

 

Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van het Gebruikersaccount, zoals beschreven in artikel 11, houdt de beëindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt met het gebruiken van de Website en de spelen.

 

 

 

14. Varia

 

 

 

14.1. Ethisch en verantwoord spelen

 

 

711 BV raadt de Speler aan om met mate te spelen.

 

De toename van speelduur of -frequentie kan bij sommige personen leiden tot afhankelijkheid of psychische klachten.

 

Verslaving leidt tot onaangepast, aanhoudend en herhaaldelijk spelen. Het speelplezier verandert in een dringende behoefte om te spelen en heeft ernstige gevolgen voor de speler en zijn omgeving.

 

De Speler is te allen tijde op de hoogte dat zijn speelgedrag gemonitord wordt door de medewerkers en Verantwoord Spelen afdeling van 711 BV en is op de hoogte dat 711 BV de zorgverplichting heeft om in te grijpen wanneer er indicaties zijn van overmatig gokgedrag en mogelijkheid tot kansspelverslaving.

 

De Speler kan op elk ogenblik de rubriek "Verantwoord Spelen" bekijken die beschikbaar is vanop elke pagina op de Website van 711 BV. In deze rubriek heeft de Speler de beschikking over het geheel van de getroffen maatregelen op de Website, de mogelijkheid om zich in te schrijven op de Cruks, en vindt de Speler hier de te volgen procedure en de lijst van hulpgroepen, instellingen gespecialiseerd in gokverslaving.

 

 

14.2. Klantenservice en klachten

 

 

De Klantenservice is 24 op 7 kosteloos bereikbaar door:

 

 • op het Live Chat-icoontje op de Website te klikken
 • een email te sturen naar [email protected] of;
 • telefonisch contact op te nemen.

 

711 BV verzoekt de Speler om vragen en problemen te richten aan de Live Chat.  Indien dit niet volstaat kan de Speler een email sturen of telefonisch contact opnemen.

 

Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, is de Speler verplicht alle klachten of geschillen door te sturen naar het e-mailadres [email protected] of te richten aan de Live Chat. De klachten moeten uiterlijk binnen 6 maand na het voorval worden ingediend. Bij gebrek hieraan, zal de klacht worden beschouwd als niet-ontvankelijk.

 

Deze klachten worden uiterlijk binnen de acht weken afgehandeld tenzij de aard van de klacht zeer complex is.

 

711 BV zal de Speler schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen over de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van het daaraan gegeven gevolg.

 

 

14.3.Wijziging van de Overeenkomst

 

 

711 BV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst, met inbegrip van de spelregels, te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken.

 

De versie van de Overeenkomst op de Website van 711 BV is de geldende versie, die bindend is voor alle Spelers, met onmiddellijke ingang voor de toekomst na de akkoordverklaring door de Speler.

 

Een bericht tot wijziging met een ingangsdatum daarvan, wordt weergegeven op de Website. Dit gebeurt door een pop-up te vertonen bij de eerstvolgende aanmelding op de Website.

 

Indien de Speler weigert om te worden gebonden door eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst, gaat de Speler akkoord met de onmiddellijke afsluiting van zijn Gebruikersaccount en stopt de Speler het gebruik van de Website en de spelen.

 

 

14.4. Bewaren van de Overeenkomst, bestanden, gegevens en documenten

 

 

Het staat de Speler vrij om de Overeenkomst op te slaan of af te drukken, op voorwaarde deze niet te wijzigen.

 

In alle gevallen, worden de bestanden, gegevens en documenten die door 711 BV of de eventuele partners onder veilige omstandigheden bewaard op informaticadragers en beschouwd als bewijs van de communicatie, de overeenkomst en alle financiële transacties die plaatsvonden tijdens de duur van de Overeenkomst. De Partijen erkennen dat deze elementen dezelfde bewijskracht hebben als een papieren document. E-mails die door 711 BV worden opgeslagen op een elektronische drager, zijn rechtsgeldig, zelfs als de afzender deze niet heeft voorzien van een elektronische handtekening.

 

 

14.5. Deelbaarheid

 

 

Indien een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of ten gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equivalent bereik.

 

De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling in de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst, die hun volledige effect zullen behouden.

 

 

14.6. Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

 

 

De rechten en verplichtingen van een Speler kunnen niet worden overgedragen.

 

De Speler erkent en gaat akkoord met het feit dat 711 BV de Website, de Overeenkomst of alle of een deel van de spelen kan overdragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Speler. In dit geval zal 711 BV de Spelers op voorhand inlichten en ervoor zorgen dat de garanties die worden aangeboden door de derde overnemer niet minder zijn dan de garanties die werden aangeboden door 711 BV.

 

 

14.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

 

De Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

De Partijen verbinden zich er, in geval van een geschil, toe te proberen om dit onderling op te lossen. In het geval dat er geen onderling akkoord kan worden bereikt, zullen de Nederlandse rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Zeeland de uitsluitende rechterlijke bevoegdheid hebben om te beslissen over enig geschil met betrekking tot de opstelling, de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst.

 

 

 

WIJ VERZOEKEN DE SPELER DIT DOCUMENT AF TE DRUKKEN EN EEN PAPIEREN KOPIE VAN DE VOORWAARDEN TE BEWAREN.

 

[1] Zie Besluit KOA https://wetten.overheid.nl/BWBR0044773/2021-04-01 en Besluit Werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen https://wetten.overheid.nl/BWBR0033412/2021-04-01#Hoofdstuk3